Semua tulisan dari trianjarpriyanta

Guru bahasa jawa smp n 1 wonosari

UNGGAH-UNGGUH BASA


-UNGGAH-UNGGUH BASA

Unggah-Ungguh Basa
Manut owah gingsire jaman, ragam basa Jawa saiki mung kapantha dadi loro, yaiku basa ngoko lan basa krama. Basa ngoko kapantha maneh dadi loro: ngoko lugu lan ngoko alus. Basa krama uga kapantha dadi loro: krama lugu lan krama alus. Bedane ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu lan krama alus kaya kang kaandharake ing ngisor iki.
1. Ngoko Lugu
Ngoko lugu wujude kabeh tetembungane migunakake tembung ngoko. Ngoko lugu digunakake kanggo omong-omongan antarane wong sing wis kekancan akrab lan wong tua marang anake.
Tuladha:
1) Kowe mengko ana ngomah apa ora?
2) Amir ora mlebu sekolah jalaran lara weteng.
3) Kowe sida melu bapak menyang Sala apa ora Le?
4) Mengko bengi sinau bareng ana ngomahmu ya?

Gunane Basa Ngoko Lugu:

a. Gunemane wong tuwa marang anak putu

b.Gunemane guru marang murid

c. Guneme bocah enom marang kancane

d. Gunemane wong karo pepadhane kang wus padha kulina

e. Guneme priyayi gedhe marang abdine
2. Ngoko Alus
Ngoko alus wujude tembung-tembung ngoko kang kacampuran tembung krama kanggo ngajeni wong sing diajak guneman/omongan. Ngoko alus biasane digunakake kanggo omong-omongan antarane wong tuwa kang wis akrab nanging isih padha ngajeni, wong tuwa marang wong nom sing diajeni, lan kanggo ngomongake wong sing diajeni.
Tuladha:
1) Pak Parna saiki wis rawuh apa durung?
2) Panjenengan arep tindak menyang Gunungkidul dina apa?
3) Mas Parja arep siram saiki apa mengko?
4) Wingi Pak Lik rawuhe nitih motor mabur.

Gunane Basa Ngoko Alus:

a. Wong tuwa marang wong enom kang nduweni drajat

b. Sedulur tuwa marang sedulure enom kang luwih dhuwur pangkate

c. Penggedhe padha dene penggedhe kang wis kulina

d. Penggedhe marang andhahane

Pangeling-eling:

  • Wong kapindho utawa wong katelu diajenicarane nggunakake krama inggil
  • Wong kapisan aja pisan-pisan nganggo basa krama inggil

Ancer-ancer basa ngoko andhap/ngoko alus:

aku=aku

kowe kaprenah tuwa = panjenengan, kiraka, kangmas

kowe kaprenah enom = sliramu, kengslira, adhi, adhimas

ater-ater dak- kok- di-
3. Krama Lugu
Krama lugu wujude kabeh tetembungane nganggo tembung krama nanging wuwuhane isih migunakake wuwuhan basa ngoko. Krama lugu biyasane digunakake dening bakul ing pasar menawa omong-omongan karo wong kang arep tuku.
Tuladha:
1) Sampeyan mundhute sayur ingkang pundi?
2) Mangke kula betakake dhateng daleme panjenengan.
3) Kopine sampun diunjuk eyang kakung.
4) Bapak kondure mangke jam kalih.
4. Krama Alus
Krama alus wujude kabeh tetembungane krama kabeh. Krama alus digunakake kanggo wong nom menawa matur marang wong tuwa, anak buah marang pimpinan, lan wong sing durung kenal.
Tuladha:
1) Mangga pinarak, panjenengan sampun dipuntengga bapak.
2) Menawi sampun dados tugasipun saged dipunkempalaken.
3) Bapak lan ibu sampun tindak dhateng Jogja kala wingi.
4) Pak, kula badhe nyuwun arta kangge tumbas buku basa Jawi.

Tuladha cak-cakane unggah-ungguh basa ing padinan
Semaken wacan ing ngisor iki?
SAWAH
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Esuk kuwi, mbah wongso uga katon menyang sawah nggawa pacul sing disampirake ing pundhake. Tangane kiwa katon kelap-kelip amarga ing slempitane driji ana mawane. Klempas-klempus sadalan-dalan katon nikmat banget.
Wektu kuwi Parja lagi nyapu latar sing kebak godhong jambu.”Mruput, Mbah! Tindak Sabin?”
“Genah nggawa pacul ngono, mosok arep njagong.” Semaure Mbah Wongso sakecekele. Mbah Wongso sanajan wis tuwa nanging isih seneng guyonan. Malah ana sing ngarani Mbah Gaul.
“Panjenengan niku nggih aneh, Mbah! Nek kula boten aruh-aruh, mangke diarani cah enom boten ngerti unggah-ungguh.”
“Oo, ya wis bener Le. Lho kowe gek nyapu?”
“Boten Mbah, niki nembe dhahar.”Parjo mbales Mbah Wongso.
“Dhahar gundhulmu kuwi! Lha kok malah mbales.” Wong loro padha ngguyu.
Tekan sawah Mbah Wongso nyelehake pacule. Dheweke terus lungguh nyawang tanduran pari sing wis merkatak. Sawise ngentekake udute. Mbah Wongso terus mak nyat ngadeg, terus mbabati suket sakiwa tengene tanduran pari. Sukete diklumpukake kanggo pakan wedhus.
Udakara jam sanga esuk, Suminah anake wadon katon nggawa sarapan lan wedang teh sing ginasthel, legi panas tur kenthel. Keringet wis dleweran, weteng ya wis pating kluthuk njaluk diisi.
“Sarapan rumiyin Pak:”
“Kene Ndhuk! Wah kebeneran banget. Wetengku wis kluruk terus, je!”
“Wau saderenge tindak purih sarapan riyin boten purun.Wong nggih sampun mateng sedanten.”
“Mangan kuwi paling enak ki nek wis luwe ngene kiyi.”
Mbah Wongso anggone dhahar katon dhokoh nyenengake tenan. Mula ora mokal senajan wis sepuh isih katon gagah. Amarga olahragane macul ora tau leren lan dhahare ya akeh tenan. Bar dhahar terus ngunjuk benteran ginasthel kalajengaken udud. Kesenengan sing keri kuwi janjane wis dilarang dening anake wadon.
“Pak, mbok sesipun dipun kirangi. Nek saget malah mboten sah udud mawon. Cobi jenengan waos gen bungkus rokok niku! Merokok dapat menyebabkan kanker….”durung rampung wis dipunggel Mbah Wongso.
“Rak dapat menyebabkan, ta? Jarene Pardi wingi kae, dapat menyebabkan kuwi tegese ora mesthi. Iso lara iso ora, iyo ta? Jarene nek wong –wong ora udut, pabrik rokok isa bangkrut, karyawane padha nganggur, mbako ora payu, petani mbako klenger, pemerintah ora nampa pajeg. Jarene pajeg seka rokok kuwi paling gedhe, Ndhuk? Lho, piye? Aku udut iki rak membantu pemerintah, ta?”
“Panjenengan niku nek diaturi mesthi ngeyel. Mengke nek gerah paru-parune mang raoske piyambak!” Suminah katon mrengut.
Ora let suwe sarampunge Mbah Wongso dhahar,saka wetan katon wong loro lanang-wadon numpak pit montor nyedhak marang lungguhe Mbah Wongso.Wong loro mau terus nyelehake heleme terus mudhun nyalami Mbah Wongso lan Suminah.
“Nyuwun pirsa, ingkang nggarap sabin niki sinten ,Mbah?” Wong wadon mau takon marang Mbah Wongso.
“Kula!” semaure Mbah Wongso.
“Panjenengan nyewa sabin niki saking sinten?”
“Lho, nyewa pripun? Sampeyan ampun golek perkara, niki sabin kula. Kula tumbas pun sedasa taun kepengker! Malah wonten surate, surtipikat niku,lho!”.
“Pak, jenenge sertifikat!” Suminah njawil bapake.
“Nggih ngoten niku!” Semaure Mbah Wongso.
Oleh keterangan saka Mbah Wongso, wong loro lanang-wadon mau padha ulat-ulatan semu gumun.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
(Mutiyara Basa Jawa 3: 61 – 62)
B. Wangsulana pitakonan-pitakonan ing ngisor iki nganggo basa krama!
1. Sebutna unggah-ungguh basa kang ana ing pethikan cerkak ing ndhuwur!
2. Nalika Parja ngeruhi Mbah Wongso migunakake basa apa?
3. Basa apa kang digunakake Suminah nalika guneman karo Mbah Wongso?
4. Mbah Wongsa anggone rembugan karo Suminah migunakake basa apa?
5. Basa apa kang digunakake wong lanang wadon nalika guneman karo Mbah Wongso?

Negesi tembung
Tembung-tembung ing ngisor iki golekana kramane!
1 katon ………………………..
2 nggawa ……………………..
3 disampirake ………………
4 kecekel …………………….
5 diarani ……………………..
6 enom ………………………..
7 ngguyu ……………………..
8 sawah ……………………….
9 lungguh …………………….
10 nyawang ………………….
11 tanduran ………………….
12 wedhus ……………………
13 diklumpukake ………….
14 udakara …………………..
15 esuk ………………………..
16 weteng …………………….
17 mangan ……………………
18 ngombe ……………………
19 lara ………………………..
20 gedhe ……………………..

Tembung-tembung ing ndhuwur, sawise ketemu kramane, tembung nomer 1 tekan 10 gawenen ukara!

No Tembung Ukara
1 ………. ………………………………………………………………………………
2 ………. ………………………………………………………………………………
3 ………. ………………………………………………………………………………
4 ………. ………………………………………………………………………………
5 ………. ………………………………………………………………………………
6 ………. ………………………………………………………………………………
7 ………. ………………………………………………………………………………
8 ………. ………………………………………………………………………………
9 ………. ………………………………………………………………………………
10 ………. ………………………………………………………………………………

Ukara-ukara ing ngisor iki owahana manut unggah-ungguh basane!
1. Panjenengan niku nggih aneh, Mbah! Nek kula boten aruh-aruh, mangke diarani cah enom boten ngerti unggah-ungguh.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Boten Mbah, niki nembe dhahar.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Wau saderenge tindak purih sarapan riyin boten purun.
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Nek saget malah mboten sah udud mawon.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Nggih ngoten niku!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

KISI-KISI USEK BAHASA JAWA 2016


KISI-KISI PENULISAN SOAL UJIAN SEKOLAH (USEk) MATA PELAJARAN BAHASA JAWA

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

 

NO KOMPETENSI DASAR URAIAN MATERI KELAS/

SEMESTER

JML SOAL INDIKATOR BNTK SOAL

NOMOR SOAL

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

3.5  Memahami tujuan, struktur teks, unsur kebahasaan, dan pesan moral dari teks lisan dan tulis yang berupa puisi Jawa (geguritan).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Memahami teks untuk menyatakan berbagai maksud dan tujuan dalam masyarakat sesuai dengan unggah-ungguh Jawa.

 

Geguritan

“Gotong Royong”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unggah-ungguh basa

VII/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII/2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

–         Disajikan teks karya sastra Jawa siswa dapat menentukan jenis karya sastra Jawa tersaji

–         Disajikan teks karya sastra Jawa siswa dapat menerangkan makna kalimat dalam teks tersaji

–         Disajikan teks karya sastra Jawa siswa dapat menjawab pertanyaan bacaan

–         Disajikan teks karya sastra Jawa siswa dapat menerangkan makna kalimat dalam teks tersaji

–         Disajikan teks karya sastra Jawa siswa dapat menjawab pertanyaan bacaan

–         Siswa dapat menggunakan unggah-unggah basa untuk berbagai keperluan

PG

 

 

PG

 

 

PG

 

 

PG

 

 

PG

 

 

PG

1

2

3

4

5

6, 7, 8, 9

3.

 

 

4.

 

 

 

1.2. Menanggapi cerita wayang

 

 

1.3. Menanggapi pepindhan

Bacaan cerita wayang

 

Pepindhan

VIII/1 3

 

 

2

 

–       Disajikan bacaan cerita wayang siswa dapat menjawab pertanyaan bacaan

–       Disajikan kalimat yang rumpang siswa dapat melengkapi dengan pepindhan

PG

PG

10, 11, 12

13, 14

5. 5.1. Menanggapi isi wacana lisan rambu-rambu lalulintas melalui media elektronik Bacaan “Rambu-rambu lalulintas” VIII/2 2 –       Siswa dapat menerangkan tanda-tanda/gambar lalu-lintas PG

 

 

 

15. 16

 

 

 

 

6.

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

3.1. Memahami teks untuk menyatakan berbagai maksud dan tujuan dalam masyarakat sesuai dengan unggah-ungguh Jawa

 

3.2. Memahami tentang pranatacara (MC) dalam kegiatan sederhana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Memahamisesorah (pidato)se derhana berbahasa jawa

Unggah-ungguh basa

 

 

 

Pranatacara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesorah

IX/1 7

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

2

 

 

 

 

 

–       Siswa dapat melaksanakan komunikasi fungsional antar pribadi dengan teman, guru, dan orang tua menggunakan   tataran bahasa Jawa yang sesuai.

–       Mampu menjelaskan peranan pranatacara dalam kegiatan sederhana

–       Siswa dapat menjelaskan makna kata dalam teks pranatacara

–       Siswa dapat menjelaskan sebutan pranatacara

–       Siswa dapat menjelaskan tugas pranatacara

–       Siswa dapat menjelaskan cara mengolah bahasa dalam pranatacara

–       Siswa dapat menyusun susunan acara dalam suatu kegiatan

 

–       Siswa dapat menerangkan pebgertian sesorah

–       Menerangkan urut-urutan dan isi sesosorah

 

PG

 

 

 

 

 

PG

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

 

 

 

24

25, 26, 27, 28

29

30

31

32

 

33

34, 35

 

9.

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

3.4 Memahami karya jurnalistik

 

 

4.5 Membaca dan menulis paragraf sederhana beraksara Jawa

 

3.6  Memahami tembang maskumambang

 

 

 

 

 

 

3.7  Menganalisa ajaran moral dalam cerita wayang Mahabarata

 

 

 

 

 

Jurnalistik

 

 

Aksara Jawa

 

 

 

Tembang Macapat Maskumambang

 

 

 

 

 

 

 

Asthabrata

IX/2 7

 

 

 

4

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

1

–         Siswa dapat menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan kejurnalistikan

 

–         Siswa dapat membaca dan menulis dengan aksara Jawa menggunakan aksara rekan, aksara murda

 

–         Disajikan tembang macapat maskumambang siswa dapat menentukan struktur metrum tembang macapat maskumambang

–         Siswa daoat mengartikan kata-kata penting dalam cakepan tembang Maskumambang

 

–         Siswa dapat menerangkan nama paraga wayang dalam asthabrata

 

PG

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

 

43, 44, 45, 46

47

48, 49

 

 

50

Wonosari, 28 Maret 2015

 

Trianjar Priyanta, S.Pd., M.Pd.

 

 

ULANGAN HARIAN BAHASA JAWA KELAS IX SEMESTER 2 SMP TAHUN PELAJARAN 2014/2015


Wangsulana pitakonan-pitakonan ing ngisor iki kanthi milih wangsulan kang wus cumawis!

1. Tembung liya Pranatacara kaya ing ngisor iki kejaba….

a. pambiwara

b. pranataadicara

c. pranata titilaksana

d. juru paniti priksa

2. MC iku cekakan saka tembung ….

a. Mastery of Ceremony

b. Mastery Ceremony

c. Master of Ceremony

d. Magester of Ceremonial

3. Pranata adicara menika salah satunggaling paraga ingkang nggadhahi jejibahan … .

a. caos seserepan dhumateng para rawuh

b. caos panglipur dhumateng ingkang rawuh ing adicara

c. nglantaraken titilaksana ing satunggaling adicara

d. atur pangandikan ing salebetipun adicara

4. Supados saged ngolah basa lan sastra pranatacara kedah saged mangertos … .

a. paramasastra

b. unggah-ungguh

c. tatakrama

d. unggah-ungguh lan tatakrama

5. Kanthi pangertosan paramasastra pranatacara/pamedarsabda saged ndhapuk mocap, tembung, ukara, wacana kanthi laras lan leres. Laras tegesipun … .

a. pranatacara saged ngrantam trep kaliyan kawontenan saha swasana.

b. pranatacara saged ngrantam saha mbabar titi laksana trep kaliyan kawontenan saha swasana.

c. Saged ngginakaken basa ingkang trep kaliyan paramasastra.

d. Pranatacara saged nguwaosi kawontenan kanthi sae.

6. Teks sesorah kang isine ngucapake salam marang para tamu minangka tanda sapa aruh lan pakurmatan, perangan sesorah:

a. Isi

b. Pambuka

c. Pangarep-arep

d. Panutup

7. Teks sesorah kang isine memuji syukur dhumateng Gusti ingkang Maha Asih supaya acara saged kalaksanan kanthi lancar, perangan sesorah:

a. Isi

b. Pambuka

c. Pangarep-arep

d. Pamuji

8. Nalika sesorah wirasa dipatrapake karo swasana, upamane layatan boten sami kaliyan syukuran. Aja nganti gojegan. Kang ngono iku ateges wong sesorah iku nggatekake … .

a. wicara

b. wiraga

c. wirama

d. wirasa

9. Nalika sesorah swantenipun ingkang trep, boten keseron, boten bengok-bengok, lan boten kelirihen, tegesipun tiyang sesorah menika nggatosaken … .

a. wicara

b. wiraga

c. wirama

d. wirasa

10. Tiyang sesorah kedahipun patrap kaliyan swasana badan kedah teteg, jejeg, mantep, asta ngapurancang. Praen ulat sumeh, grapyak, ora besengut. Ateges nggatosaken … .

a. wicara

b. wiraga

c. wirama

d. wirasa

11.

1

Isi

2

Pangarep-arep

3

Pamuji

4

Pambuka

5

Panutup

Urut-urutanipun sesorah ingkang leres inggih menika … .

a. 2, 3, 5, 1, 4

b. 4, 3, 1, 2, 5

c. 4, 2, 1, 3, 5

d. 4, 1, 3, 2, 5

12. Keparenga kula ingkang piniji panitya supados ngaturaken urut reroncening upacara Pelantikan Pengurus OSIS SMP N 1 Wonosari Pereode 2014/2015. Tembung piniji tegese ….

a. didhapuk

b. dijaluk

c. diprayogakake

d. ditindakake

13. Kula minangka pranata adicara, mbok bilih wonten galap gangsuling atur saestu kula nyuwun pangapunten. Tembung galap gangsuling atur tegese….

a. kaluputan panggonan/ papan

b. kaluputan anggone matur/ngomong

c. kaluputan wektu

d. kaluputan sandhangan/ dandanan

14. “Dhumateng Bapak Kepala sekolah SMP Tunas Muda ingkang dhahat kinurmatan, Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak/Ibu Guru, Karyawan, saha para siswa ingkang tansah winantu ing suka basuki. Tembung “basuki” tegesipun ….

a. alangan

b. diajeni

c. diormati

d. slamet

15. Perangane pranatacara kang isine njaluk pangapura mbok menawa anggone matur/ngomong ana kaluputan , diarani ….

a. Pambuka

b. Isi

c. Ngatuarke acara siji mbaka siji kanthi wijang/cetha

d. Panutup

16. “… kanthi pinayungan karaharjan, tebih saking rubeda nir ing sambekala.” Tembung “sambekala” tegese …..

a. rahayu

b. alangan

c. slamet

d. raharja

17. Waspadakna ukara ing ngisor iki!

(1) Kupat janure tuwa menawi lepat nyuwun pangapura.

(2) Jenang sela wader kalen sesondheran, apuranta yen wonten lepat kawula.

(3) Tebah siti sekul binuntel roning kalapa, apuranta sedaya lepat kawula

(4) Kupat kecemplung santen, menawi lepat nyuwun pangapunten.

Kang kalebu wangsalan kanggo nutup adicara yaiku ….

a. (1), (2)

b. (3), (4)

c. (2), (3)

d. (1), (4)

18. Bapak Ibu Guru ingkang dhahat kinormatan, sumangga adicara menika kapungkasan kanthi dedonga miturut kapitadosan sowang-sowang, ndedonga kasumanggakaken ……………. cekap. Tembung sowang-sowang tegese ….

a. madhep mantep

b. dhewe-dhewe

c. sesarengan

d. bebarengan

19. “Wusananing atur dhumateng pengurus OSIS Pereode 2014/2015 ingkang sampun kalantik, kula ngaturaken sugeng makarya, mugi tansah manggih karaharjan, rahayu ingkang pinanggih, widada ingkang jinangka. Ukara “widada ingkang jinangka” tegese ….

a. kaleksanan kang dikarepake

b. ora ana alangan sawiji apa

c. ngepenakake ati

d. tansah nemu keslametan

20. Sawahe jembar-jembar, parine lemu-lemu. Menawi dipunserat ngangge aksara jawa….

ulhar ix

SERTIFIKASI GURU DIHAPUS?


GAJI PNS DIRANCANG SINGLE SALARY SYSTEM
Berdasarkan PP No.7 Tahun 1977 tentang Gaji PNS, penghasilan sah yang diterima seorang pegawai negeri sipil terdiri atas gaji pokok, kenaikan gajiberkala, kenaikan gaji istimewa, tunjangan, serta Honorarium. Dalam implementasinya, sistem penggajian ini masih menyisakan beberapa permasalahan karena besaran gaji yang diberikan dirasakan kurang memenuhi unsur kehidupan layak, gaji PNS kurang kompetitif dan tidak memenuhi prinsip “equity”.
Kondisi tersebut memberikan efek kurang memotivasi pegawai untuk bekerja secara kompetetif karena variabel penggajian hanya mempertimbangkan masa kerja & golongan ruang. Selain itu, tunjangan (jabatan struktural) lebih besar dari gaji pokok sehingga ketika seorang pegawai pensiun, maka akan terjadi penurunan penghasilan yang sangat signifikan karena besaran pensiun didasarkan pada gaji pokok.
Untuk melakukan perbaikan, maka BKN tengah melakukan focus group discussion (FGD) draft penataan sistem penggajian pemberian tunjangan dan fasilitas PNS menuju pada sistem yang adil dan layak, yang berdasarkan tugas, tanggung jawab, beban kerja serta kinerja dengan sistem single salary. salah satu kegiatan FGD dilaksanakan pada jum’at (5/04) di ruang rapat Kanreg I BKN Yogyakarta. FGD ini menghadirkan mantan rektor UGM yang sekaligus mantan Kepala BKN Prof. Sofyan Effendi, perwakilan dari Kementerian Keuangan, Sekretariat Negara, dan beberapa perwakilan BKD.

(Prof. Sofyan Effendi (paling kanan) saat memberikan tanggapan dalam FGD Single Salary System)

Dalam konstruksi Single Salary System, pegawai hanya akan diberikan gaji bersih. Anatomi Single salary system terdiri atas unsur jabatan, kinerja, serta grade+step. Single salary system mengakumulasi berbagai jenis penghasilan dan menetapkan komponen penghasilan menjadi satu jenis penghasilan (gaji jabatan). Sistem penggajian PNS berbasis jabatan tidak lagi mendasarkan pangkat dan golongan ruang, tetapi didasarkan bobot/grade jabatan (evaluasi jabatan). Penetapan besaran gaji terendah harus mempertimbangkan standar kehidupan layak (cost of living), besaran gaji di sektor swasta atau BUMN untuk semua jenjang jabatan setara.

(Tabel gaji PNS berdasarkan jabatan dan kinerja)

Selain penghasilan yang diterimakan secara langsung, juga dimungkinkan pemberian tunjangan lainnya (tunjangan operasi pengamanan padapulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan, tunjangan daerah terpencil, daerah konflik, tunjangan resiko bahaya). Sementara Penghasilan PNS yang tidak diterimakan secara langsung meliputi: tunjangan pajak iuran kesehatan & kecelakaan kerja, iuran pensiun dan THT, iuran tabungan perumahan, iuran jaminan pendidikan bagi putera-puteri PNS, serta uang pengganti cuti. (Rdl)
(SUMBER:BKD YOKYAKARTA)