Arsip Kategori: Caos info

Berisi artikel, informasi, pengetahuan

WORKSHOP INTEGRASI PENDIDKAN KARAKTER ING SMP N 1 WONOSARI


Pendidikan Karakter ing jaman era globalisasi mujudaken salah satunggaling kabetahan ing donyaning pendidikan mliginipun ing Indonesia. Kathah pamanggih saking para linuwih bilih karakter bangsa Indonesia samenika kirang ngremenaken. Awit kawontenan ingkang kados makaten, pramila pendidikan karakter ing sekolah wiwit PAUD dumugi Perguruan Tinggi.

SMP N 1 Wonosari minangka Rintisan Sekolah Bertaraf Internasinal, tanggal 5 Juli 2012 ngawontenaken Workshop Integrasi Pendidikan Karakter. Kanthi Narasumber Bapak Drs. Suharjono, M.Pd.

LATIHAN SOAL BAHASA JAWA KELAS VIII UKK 2012


Wangsulana pitakonan-pitakoan ing ngisor iki kanthi milih wangsulan kang paling bener!

Wacan 1

Kanggo soal no. 1 – 8

NANDUR PARI

Beras dadi kabutuhane masyarakat, mula ya ora nggumunake manawa ora sethithik beras kang kudu dicawisake. Dene kang kajibah nyukupi beras ora liya para among tani, srana nggarap sawah nandur pari.

Pangolahe lemah kawiwitan gawe pawinihan. Cara iku kajumbuhake karo kahananing lahan. Yen ing sawah kono banyune angel, adate katindakake kanthi ngurit. Ngurit yaiku ndhedher wiji pari kang isih wulen, dene kretegan yaiku pari kang disebar garingan tanpa dilebi banyu.

Sinambi ngenteni gedhene winih, Pak Tani nuli nggarap sawah. Sawah dilebi nuli diluku, luwih dhisik sawah disukoni, yaiku maculi pojok-pojoking sawah kang ora bakal kaambah dening luku. Nyukoni iku bisa uga katindakake sawise diluku, bakda iku, lemah dilebi lan dileremake sawatara dina supaya suket lan gegodhongan padha bosok dadi lemi. Tindak mangkono iku arane didhayungake. Sinambi ngenteni anggone ndhayungake, lumrahe pak tani nampingi utawa nembok galengan supaya ora padha bolong, bisa wutuh, rapi lan rata.

Watara setengah sasi tandur wiwit ijo, mracihnani yen urip, diarani nglilir. Watara umur sesasi diwatun utawa digosrok. Kajaba kanggo ngilangi suket sing ngganggu, uga duwe tujuan nggemburake lemah. Bakda iku tanduran dirabuk. Ora antara sasi tandur dadi ijo royo-royo, gumadhung. Tandur mekar, mundhak gedhe lan dhuwur. Ora suwe maneh mlecuti, siji loro katon wulene. Dene yen wulen pari wis jumedhul kabeh, arane mrekatak. Bakda iku wulen kang mentes padha tumungkul, dene sing gabug padha ndangak. Saya suwe pari saya kuning. Yen wis mangkono becike sawah disat supaya nyepetake pari padha tuwa. Sawise sesaji “wiwitan” dileksanani, pari banjur dipanen.

1. Damel pawinihan menika kajumbuhaken kaliyan menapa? Lanjutkan membaca LATIHAN SOAL BAHASA JAWA KELAS VIII UKK 2012