ULANGAN HARIAN BAHASA JAWA KELAS IX SEMESTER 2 SMP TAHUN PELAJARAN 2014/2015


Wangsulana pitakonan-pitakonan ing ngisor iki kanthi milih wangsulan kang wus cumawis!

1. Tembung liya Pranatacara kaya ing ngisor iki kejaba….

a. pambiwara

b. pranataadicara

c. pranata titilaksana

d. juru paniti priksa

2. MC iku cekakan saka tembung ….

a. Mastery of Ceremony

b. Mastery Ceremony

c. Master of Ceremony

d. Magester of Ceremonial

3. Pranata adicara menika salah satunggaling paraga ingkang nggadhahi jejibahan … .

a. caos seserepan dhumateng para rawuh

b. caos panglipur dhumateng ingkang rawuh ing adicara

c. nglantaraken titilaksana ing satunggaling adicara

d. atur pangandikan ing salebetipun adicara

4. Supados saged ngolah basa lan sastra pranatacara kedah saged mangertos … .

a. paramasastra

b. unggah-ungguh

c. tatakrama

d. unggah-ungguh lan tatakrama

5. Kanthi pangertosan paramasastra pranatacara/pamedarsabda saged ndhapuk mocap, tembung, ukara, wacana kanthi laras lan leres. Laras tegesipun … .

a. pranatacara saged ngrantam trep kaliyan kawontenan saha swasana.

b. pranatacara saged ngrantam saha mbabar titi laksana trep kaliyan kawontenan saha swasana.

c. Saged ngginakaken basa ingkang trep kaliyan paramasastra.

d. Pranatacara saged nguwaosi kawontenan kanthi sae.

6. Teks sesorah kang isine ngucapake salam marang para tamu minangka tanda sapa aruh lan pakurmatan, perangan sesorah:

a. Isi

b. Pambuka

c. Pangarep-arep

d. Panutup

7. Teks sesorah kang isine memuji syukur dhumateng Gusti ingkang Maha Asih supaya acara saged kalaksanan kanthi lancar, perangan sesorah:

a. Isi

b. Pambuka

c. Pangarep-arep

d. Pamuji

8. Nalika sesorah wirasa dipatrapake karo swasana, upamane layatan boten sami kaliyan syukuran. Aja nganti gojegan. Kang ngono iku ateges wong sesorah iku nggatekake … .

a. wicara

b. wiraga

c. wirama

d. wirasa

9. Nalika sesorah swantenipun ingkang trep, boten keseron, boten bengok-bengok, lan boten kelirihen, tegesipun tiyang sesorah menika nggatosaken … .

a. wicara

b. wiraga

c. wirama

d. wirasa

10. Tiyang sesorah kedahipun patrap kaliyan swasana badan kedah teteg, jejeg, mantep, asta ngapurancang. Praen ulat sumeh, grapyak, ora besengut. Ateges nggatosaken … .

a. wicara

b. wiraga

c. wirama

d. wirasa

11.

1

Isi

2

Pangarep-arep

3

Pamuji

4

Pambuka

5

Panutup

Urut-urutanipun sesorah ingkang leres inggih menika … .

a. 2, 3, 5, 1, 4

b. 4, 3, 1, 2, 5

c. 4, 2, 1, 3, 5

d. 4, 1, 3, 2, 5

12. Keparenga kula ingkang piniji panitya supados ngaturaken urut reroncening upacara Pelantikan Pengurus OSIS SMP N 1 Wonosari Pereode 2014/2015. Tembung piniji tegese ….

a. didhapuk

b. dijaluk

c. diprayogakake

d. ditindakake

13. Kula minangka pranata adicara, mbok bilih wonten galap gangsuling atur saestu kula nyuwun pangapunten. Tembung galap gangsuling atur tegese….

a. kaluputan panggonan/ papan

b. kaluputan anggone matur/ngomong

c. kaluputan wektu

d. kaluputan sandhangan/ dandanan

14. “Dhumateng Bapak Kepala sekolah SMP Tunas Muda ingkang dhahat kinurmatan, Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak/Ibu Guru, Karyawan, saha para siswa ingkang tansah winantu ing suka basuki. Tembung “basuki” tegesipun ….

a. alangan

b. diajeni

c. diormati

d. slamet

15. Perangane pranatacara kang isine njaluk pangapura mbok menawa anggone matur/ngomong ana kaluputan , diarani ….

a. Pambuka

b. Isi

c. Ngatuarke acara siji mbaka siji kanthi wijang/cetha

d. Panutup

16. “… kanthi pinayungan karaharjan, tebih saking rubeda nir ing sambekala.” Tembung “sambekala” tegese …..

a. rahayu

b. alangan

c. slamet

d. raharja

17. Waspadakna ukara ing ngisor iki!

(1) Kupat janure tuwa menawi lepat nyuwun pangapura.

(2) Jenang sela wader kalen sesondheran, apuranta yen wonten lepat kawula.

(3) Tebah siti sekul binuntel roning kalapa, apuranta sedaya lepat kawula

(4) Kupat kecemplung santen, menawi lepat nyuwun pangapunten.

Kang kalebu wangsalan kanggo nutup adicara yaiku ….

a. (1), (2)

b. (3), (4)

c. (2), (3)

d. (1), (4)

18. Bapak Ibu Guru ingkang dhahat kinormatan, sumangga adicara menika kapungkasan kanthi dedonga miturut kapitadosan sowang-sowang, ndedonga kasumanggakaken ……………. cekap. Tembung sowang-sowang tegese ….

a. madhep mantep

b. dhewe-dhewe

c. sesarengan

d. bebarengan

19. “Wusananing atur dhumateng pengurus OSIS Pereode 2014/2015 ingkang sampun kalantik, kula ngaturaken sugeng makarya, mugi tansah manggih karaharjan, rahayu ingkang pinanggih, widada ingkang jinangka. Ukara “widada ingkang jinangka” tegese ….

a. kaleksanan kang dikarepake

b. ora ana alangan sawiji apa

c. ngepenakake ati

d. tansah nemu keslametan

20. Sawahe jembar-jembar, parine lemu-lemu. Menawi dipunserat ngangge aksara jawa….

ulhar ix

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s