GLADHEN SOAL UTS BASA JAWA KELAS IX SEM 1


GLADHEN SOAL UTS BASA JAWA KELAS IX SEM 1

 

Pilihen wangsulan kang bener kanthi cara ngirengake bunderan (l) ing sangareping aksara a, b, c utawa d  ing lembar wangsulan kang cumawis!Wacan 1

Kanggo soal nomer 1 – 5

 

Indra lagi asyik ngelapi sepedah montore. Kabeh diresiki ora ana kang kliwatan. Sela-selaning ruji uga ora keri. Tangan kiwane nyemproti nganggo cairan pengkilap logam. Tangan tengene banjur ibut nggosoki nganggo suwekan kaos tilas sragam bal-balane, bola-bali digosok. Indra mesam-mesem. Dheweke ngilo ing slebor montore kang kincling meling-meling. Wayangane pancen katon cetha nanging wujude ya pating plethot urut karo wujude slebor montor. Sirahe Indra dadi dawa. Lucu.

“Wis jam setengah pitu Ndra, ndang mangkat mengko telat!” Simboke Indra ngelingake karo madhahi tela pohung ana ing bagor. Sedyane arep digawa menyang pasar.

“Hemm… iki ya wis arep mangkat, njaluk sangune Mbok!” Indra wangsulan karo ngadeg nguncalake gombal suwekan ana pojokan.

“Kae anane mung limang ewu, aku  lagi arep adol tela iki ana pasar, muga-muga wae wae mengko laangsung didhuwiti.” Wangsulane Mboke Indra karo ubat-ubet  naleni bagor isi tela pohung.

“Ming mang ewu, entek nggo tuku bensin Mbok…..” Indra mecucu.

Ora let suwe Indra wis nyangklong tas ireng lecek. Ing pinggir ana gambar tengkorake. Motor banjur distater, ora suwe Indra banjur nggeblas. Ibune gedhek-gedhek karo unjal ambegan.

 

1.      Tokoh utawa paraga kang ana ing pethikan cerkak ing ndhuwur yaiku ….

a.    gurune Indra,  mbakyune Indra lan Indra

b.    mboke Indra lan mbayune Indra

c.    mbokne Indra lan Indra

d.    Kancane Indra lan Gurune

 

2.      Latar papan ana ing pethikan cerkak ing ndhuwur yaiku …

a.    pasar

b.    omahe Indra

c.    bengkel motor

d.    tegalan

 

3.      Miturut pethikan cerkak ing ndhuwur, kedadeyane dumadi ing wanci …

a.    wayah awan bubar sekolah

b.    bangun esuk

c.    wayah mangkat sekolah

d.    wayah sore nalika padha sinau

 

4.      Miturut pethikan cerkak ing ndhuwur, watake Indra iku ….

a.    sumeh

b.    jujur

c.    nesunan

d.    apikan

 

 

 

5.      Watake mboke Indra manut pethikan cerkak ing ndhuwur yaiku ….

a.    sabar lan tlaten

b.    culika lan degsura

c.    nesunan lan umuk

d.    srakah lan cethil

 

6.      Sadurunge maca cerkak nggatekake olah vokal, kayata ….

a.    Latihan pocapan a, e, i, o kanthi bener

b.    Nggatekake seru lan lirihe swara

c.    Mangerteni isine cerkak

d.    Nuwuhake rasa mantep ing ati

 

7.      Maca cerkak kudu bisa mangerteni watak lan sesipate paraga kang ana ing crita. Kaya mangkene iki tegese nggatekake ….

a.    Lagu

b.    Intonasi

c.    Wirasa

d.    Obah mosik awak

 

8.      Tuladha lelewaning basa (gaya bahasa) antitesis ana ing ukara …

a.    Sugih mlarat, enom tuwa, gedhe cilik, kabeh tumplek bleg ing lapangan.

b.    Tumindak becik aja nganti diandheg, apa maneh nganti dialang-alangi ngrembakane.

c.    Awake dhewe kudu mikir, mikir, mikir lan mikir kanthi tenanan

d.    Apa kowe arep mulih, apa kowe arep turu kene, apa kowe arep lunga, aku ora nggagas.

 

9.      Sadurunge nulis cerkak prayogane luwih dhisik ….

a.    gawe cengkorongan

b.    nyepakake buku crita

c.    nyepakake kamus

d.    nyepakake teks sesorah

 

10.  Urut-urutane cerkak kang lumrah yaiku ….

a.    Wiwitan crita – thukule pradondi (konflik) – gedhe-gedhene pradondi (puncak konflik) – wiwitan mendhane pradondi – wusana crita.

b.    wusana crita– thukule pradondi (konflik) – gedhe-gedhene pradondi (puncak konflik) – wiwitan crita – wiwitan mendhane pradondi.

c.    Wiwitan crita – wiwitan mendhane pradondi – wusana crita – thukule pradondi (konflik) – gedhe-gedhene pradondi (puncak konflik).

d.    gedhe-gedhene pradondi (puncak konflik) – Wiwitan crita – wiwitan mendhane pradondi  – wusana crita – thukule pradondi (konflik).

 

11.  Atmaja anggone maca cerkak apik. Obahe awak sangsaya nambahi cetha surasane crita. Kaya mangkono iku tegese Atmaja nggatekake ….

a.    Wiraga

b.    Wirama

c.    Wirasa

d.    Wicara

 

12.  Nalika maca cerkak, Atmaja nganti netesake luh, swarane keprungu katon sedhih banget. Kaya mangkono iku tegese Atmaja bisa ngetrapake ….

a.    wiraga

b.    wirama

c.    wirasa

d.    wicara

 

13.  Nalika maca cerkak uga kudu nggatekake munggah-mudhun, alon cepete, uga seru lirihe swara. Iku tegese nggatekake ….

a.   wiraga

b.   wirama

c.   wirasa

d.   wicara

 

14.  Tuladha tema kanggo cerkak kang njupuk saka kahanan lingkungan omah(masyarakat) yaiku ….

a.    Didukani guru

b.    Telat mangkat sekolah

c.    Ngrewangi ibu ngumbahi

d.    Ditimbali guru BP

 

15.   ?ptihsuwnF. Tulisan aksara jawa iku manawa katulis latin ….

a.     Patih Sumantri

b.    Raden Sukrasana

c.     Raden Suwanda

d.    Patih Suwanda

 

 

 

 

 

 

 

16.     Tulisan aksara jawa ing ngisor iki tulisen ganepana nganggo tembung kang trep!

?fh[wnHti .

a.     [ao[pn\

b.    sush

c.     buzh

d.    ti[tn\

17.    “Crah agawe bubrah, rukun agawe santosa.” Unen iku manawa katulis nganggo aksara jawa ….

a.    ?c]hag[wbub]h,rukunHg[wsnTs.

b.    ?c]hag[wbub]h,rukunHg[ws[nTos.

c.    ?c]hag[wbub]h,rukunHg[wsnT[so.

d.    ?c]hag[wbub]h,rukunHg[ws[nTo[so.

18.    Paraga ing carita kang watak wantune becik, tansah mbiyantu paraga diarani paraga

a.    antagonis

b.    paragatama

c.    gantine paragatama

d.    protagonis

 

19.  Tuladha lelewaning basa ingkang kalebet  epizeuksis inggih menika ….

a.     Dikandhani kok mung plonga-plongo kaya kebo

b.     Dhuwite negara digondhil tikus dhasinan.

c.     Awake dhewe kudu mikir, mikir, mikir lan mikir kanti tenanan.

d.     Polatane ndamar kanginan

 

20.  “Atiku rasane mak ces kaya nemu banyu sewindu.” Ukara iku mugunakake lelewaning basa kang diarani ….

a.    pepindhan

b.    panyandra

c.    metafora

d.    personifikasi

 

21.  “Tembunge pedhes ngabangake kuping.” Ukara iku migunakake lelewaning basa ….

a.    metafora

b.    eufemisme

c.    litotes

d.    personifikasi

 

22.  Tumindak becik aja nganti diandheg, apa maneh nganti dialang-alangi. Ukara iku migunakake lelewaning basa ….

a.    pararelisme

b.    nntitesis

c.    epizeuksis

d.    anafora

 

23.  Urutaning carita saka wiwitan nganti pungkasan diarani ….

a.    setting

b.   tema

c.    alur

d.   konflik

 

24.  Papan lan wektu dumadine crita ing cerkak arane apa?

a.    amanat

b.    konflik

c.    alur

d.    setting

 

25.    Nanging esuke, mruput banget. Sriyanto wis tekan omahe Hartini. Kagawa rasa kuwatir kelangan priya papan ugeraning ati.

Pratelan cerkak ing ndhuwur nuduhake perangan ….

a.    tema

b.    alur

c.    irah-irahan

d.    setting

 

Wacan 2

Kanggo soal nomer 25 – 29

 

Asih unjal ambegan bareng kumbahan sing pungkasan rampung diucek. Sabun buthek tilas kumbahan disuntak, diganti banyu resik kanggo mbilasi. Nalika nedheng-nedhenge lagi mbilasi. Asih kelingan welinge ragile mau esuk sadurunge mangkat sekolah.

“Aku sesuk gawekna kolak ya Mak!”. Mangkono panjaluke.

“Iya” wangsulaneAsih cekak.

Kelingan panjaluke anake kuwi, Asih ora nerusake mbilasi. Dheweke banjur menyat saka papan mirunggan sing sok gawe umbah-umbah sing ana cedhak sumur iku. Mumpung isih esuk, Asih banjur gage ngadeg saperlu blanja kanggo gawe kolak.Ranti ragile kuwi wiwit cilik angel mangan. Awake cilik nanging tujune isih gelem modot, dadi ora kalah dhuwur karo sabarakane.Mula Asih kerep nuruti yen Ranti njaluk digawekake panganan.

 

26.  Tema kang trep karo pethikan cerkak ing ndhuwur yaiku ….

a.    ibu kang ora nggatekake anake

b.    ibu kang nggugung anake

c.    ibu kang nggatekake anake

d.    ibu kang repot amarga ngurusi anake

 

27.  Watake Asih manut pethikan cerkak ing ndhuwur yaiku ….

a.    tega marang anake

b.    tegel marang anake

c.    welas marang anake

d.    ngetog marang anake

 

28.  Latar papan ing pethikan cerkak iku ….

a.    ana ing kolah

b.    ana ing cedhak sumur

c.    ana ing pawon mburi

d.    ana ing emperan ngomah

 

29.  Latar wektu kang digambarake ing pethikan cerkak mau yaiku ….

a.    sore

b.    awan

c.    bengi

d.    esuk

 

30.  Kang dadi sebab Asih enggal tuku bahan kanggo gawe kolak yaiku ….

a.    amarga anggone ngumbahi wis rampung

b.    amarga panjaluke Ranti

c.    amarga banyune buthek

d.    amarga Ranti angel mangan

 

31.  Carita kang kawiwitan  saka wingenane, banjur nyritakake wingi tekan saiki diarani ….

a.    alur maju

b.    alur mundur

c.    alur campuran

d.    alur balik

 

32.  Paraga kang tansah sulaya lan ora seneng karo paraga utama diarani ….

a.    paarga protagonis

b.    paraga “pembantu

c.    paraga antagonis

d.    paraga “pelengkap

 

33.  Gawe cengkorongan crita iku sawise nemtokake ….

a.    topik

b.    alur

c.    tema

d.    paraga

 

34.  Lakuning crita iku ana perangan kang diarani tetepungan, yaiku nyritakake ….

a.    kedadean-kedadean kang njalari was-was

b.    kahanan paraga utama

c.    carane ngrampungake perkara-perkara wigati

d.    suasana kang nrenyuhake

 

35.  Dene perangan konflik iku nyritakake ….

a.    kedadean-kedadean kang njalari was-was

b.    kahanan paraga utama

c.    carane ngrampungake perkara-perkara wigati

d.    suasana kang nrenyuhake

 

Wacan 3

Kanggo soal nomer 35 38

 

Kurang mareme aku banjur tuku tiket numpak prau rakit. Sawise penumpange cukup, nahkoda ngelingake supaya kabeh penumpang nganggo klambi pelampung. Prau wiwit mlaku ngetut dawaning kali. Tanpa kendhat aku noleh kiwa tengen sinambi ngresepi sesawangan kang endah nengsemake. Ocehing manuk jalak, kacer lan thilang uga asring keprungu malah jare nahkoda prau yen lagi beja bisa ngawruhi elang jawa kang kala-kala golek mangsa ing kali. Kira-kira setengah jam prau rakit kali menyang dermaga. Udakara jam 10.00 pengunjung wis akeh banget, papan parkir sepedha motor lan mobil wis meh kebak. Bakul-bakul wis pirang-pirang ana bakso, soto, siomay, sprite, fanta lsp.

 

36.  Bab apa kang dicritakake ing pethikan cerkak ing ndhuwur?

a.    Pepelinge nahkoda

b.    Suwene numpak rakit

c.    Kahanan sakiwa tengen kali

d.    Regane tiket

37.  “Ocehing manuk jalak, kacer lan thilang uga asring keprungu malah jare nahkoda prau yen lagi beja bisa ngawruhi elang jawa kang kala-kala golek mangsa ing kali.” Tembung ngawruhi tegese ….

a.    weruh

b.    aweh kawruh

c.    ngawur

d.    duwe kawruh

 

38.  Ukara-ukara ing ngisor iki kang cocok karo isine crita yaiku ….

a.    Numpak prau rakit rasane ora marem.

b.    Elang jawa saben dina golek mangsa ing kali

c.    Jam 10.00 penumpange tambah akeh

d.    Prau wiwit mlaku nalika penumpange cukup

 

39.  Manut unggah-ungguh basa kang digunakake ing pethikan cerkak ing ndhuwur yaiku ….

a.    ngoko alus

b.    ngoko

c.    krama alus

d.    krama

 

40.  Yen ana panggedhe kang kang seda akeh kang bela sungkawa. Tembung bela sungkawa tegese ….

a.    nelakake rasa susah

b.    nelakake rasa seneng

c.    nelakake rasa bungah

d.    nelakake rasa marem

 

Wacan 3

Kanggo soal nomer 41 – 50

 

SI BELO

 

Pak Wita Kere olehe mati wis suwe, nututi sing wadon kang ndhisiki ninggal alam iki. Anake mung siji jenenge Sabariman. Nanging nalika isih cilik tansah lelaranen wae, dening wong tuwane dielih jenenge,  jeneng sakecekele wae yaiku Belo. Dadi cetha, Belo dudu anak jaran, nanging anak manungsa.

Nunggak semi wong tuwane wis padha Jenat, Belo uga dadi kere ing pasar. Umure saiki telulasan taun, dedege lencir, awake kuru aking, igane katon nggambang, rupane pucet nyengingis, ora beda karo wong kena lelara cacingen.

Dina iku sajake Belo lagi apes, anggone njejaluk separan-paran paribasane njajah desa milangkori ora oleh gawe, wetenge sing sambat njaluk ganjel kudu ngampet sawetara.

“Den …… nyuwun kawelasan ……., kalih dinten kula dereng kambon sekul”. Wong sing ditembungi sajak  ora ngrewes marang pisambate mung liwat wae ora noleh. Bola-bali BelO njaluk kawelasan wong sing liwat sangarepe, ana wong kang noleh kanthi ngucap ”Sori …. ora duwe dhuwit cilik”. Wong mau banjur nerusake lakune. Belo tetep kaliren tanpa ana wong sing peduli. Anggone ngampet ngelih nganti keturon.

Jam papat sore Belo Nglilir, weruh wong padha ngadeg, lanang wadon, gedhe cilik sauruting ratan. Belo kelingan yen sore iku bakal ana tamu agung, rawuh saka manca negara tindak ing Ngayogyakarta.

“Wadhuh-wadhuh gagahe”. Aloke Belo nalika montor iku liwat sangarepe. Samburine ana iring-iringan montor lan mobil, sing nonton padha sorak, mratandhani yen tamune wis teka temenan. Wong-wong padha ngawe-awe tandha kurmat lan gembiraning atine.

Lakune montor lan mobil sing liwat wis entek. Belo nglumpruk tanpa daya, dening wong sing weruh Belo diangkat lan dipasrahake mobil Palang Merah sing jaga sacedhake ratan kono. Awake Belo sing ringkih ambruk, ora kuwat nahan nyawa kanggo urip sateruse .

Esuke wong-wong padha alok sawise maca layang kabar, yen ana bocah mati ndadak, ora dingerteni ahli warise. Belo dadi kondhang, ing atase kere bisa mlebu koran, mesthi wae ya beda yen ana penggedhe yen dikabarake sedane, mesthi akeh sing bela sungkawa.

 

41.    Sadurunge diganti jeneng Belo, jeneng maune Sabariman. Apa sebabe dening wong tuwane banjur diganti Belo?

a.    Amarga jenenge ora pas karo kahanane

b.    Amarga wiwit cilik tansah lelaranen

c.    Amarga bingung arep diganti jeneng sapa

d.    Amarga bocahe bodho

 

42.    Wong tuwane Belo iku biyen dadi apa?

a.    wong sugih

b.    wong kecukupan

c.    priyayi

d.    kere

 

43.    Nunggak semi wong tuwane sing  wis padha jenat, Belo uga dadi kere ing pasar. Apa tegese tembung Jenat ing ukara iku?

a.    wis mati

b.    wis kecukupan

c.    sugih

d.    mlarat

44.    Anggone njejaluk saparan-paran paribasane njajah desa milang kori. Njajah desa milang kori tegese ….

a.    lelungan tekan ngendi-endi

b.    mlaku-mlaku

c.    lelungan seneng-seneng

d.    mlaku ngalor ngidul ora duwe tujuwan

 

45.    Crita cekak si Belo iku anggitane/karangane sapa?

a.    Kus Sudyarsana

b.    ST. I Iesmaniasita

c.    Suwardi Endraswara

d.    Krisna Miharja

 

46.    Apa sebabe Belo dadi kere?

a.    Amarga ora sekolah

b.    Amarga pancen keturunan kere

c.    Amarga usahane bangkrut

d.    Amarga diapusi wong

 

47.    Kepriye watak wantune wong sing padha liwat?

a.    Ora duwe rasa welas/mesakake

b.    Padha duwe rasa welas/mesake

c.    Padha duwe rasa kamanungsan

d.    Padha nggatekake Belo

 

48.    Apa sebabe Belo dadi kondhang?

a.    Amarga ing atase kere Belo mlebu koran

b.    Amarga matine Belo nrenyuhake

c.    Amarga Belo kere

d.    Amarga Belo ora duwe ahli waris

 

49.    Yen ana panggedhe kang kang seda akeh kang bela sungkawa. Tembung bela sungkawa tegese ….

a.    nelakake rasa susah

b.    nelakake rasa seneng

c.    nelakake rasa bungah

d.    nelakake rasa marem

 

50.    Jam papat sore Belo nglilir, weruh kang padha ngadeg, lanang wadon, gedhe cilik sauruting ratan. Belo banjur kelingan menawa sore iku bakal ana apa?

a.    Ana panggedhe kang bakal liwat ing Ngayogyakarta

b.    Ana tontonan ing Ngayogyakarta

c.    Ana balapan ing Ngayogyakarta

d.    Ana tamu agung saka manca kang rawuh ing Ngayogyakarta

 


2 tanggapan untuk “GLADHEN SOAL UTS BASA JAWA KELAS IX SEM 1

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s