TEKS PRANATAADICARA


PELANTIKAN PENGURUS OSIS

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Nuwun,

Dhumateng Bapak Kepala sekolah SMP Tunas Muda ingkang dhahat kinurmatan, Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak/Ibu Guru, Karyawan, saha para siswa ingkang tansah winantu ing suka basuki.

Keparenga kula mambeng saha nggempil kamardikan panjenengan sadaya, awit kula piniji saking panitya kinen ngaturaken urut reroncening Upacara Pelantikan Pengurus SMP Tunas Muda Periode 2011/1012

Nanging saderengipun kula ngaturaken rantamaning adicara punika, sumangga kula dherekaken ngonjukaken puji syukur wonten ngarsa delem Gusti Ingkang Maha agung, karana sih wilasa miwah barokah ingkang rumentah dhumateng panjenengan sedaya dalasan kula, saengga ing kalenggahan punika taksih saged kempal manunggal kanthi pinayungan karaharjan, tebih saking rubeda nir ing sambekala. Amin.

Nun inggih para lenggah ingkang sinuba ing pakurmatan, keparengan panatacara murwakani lekasing sedya ingkang punika enggal badhe binuka lampahing titilaksana Upacara Pelantikan Pengurus OSIS SMP Tunas Muda Periode 2011/1012, kanthi ngaturaken reroncening adicara ingkang sampun karantam dening panitya, nun inggih:

1. Purwaka

2. Atur palapuran saking Wk. Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan ing mangke badhe dipunsalirani dening Bapak

Rudy Rumanta, S.Pd.

3. Kepyakan/Pelantikan Pengurus OSIS kalajengaken tanggap sabda saking

Bapak Kepala Sekolah.

4. Atur sapala saking pangarsa OSIS enggal

5. Pandonga ing mangke badhe dipunsalirani dening seksi kerohanian agami Islam

6. Panutup.

Para lenggah ingkang winantu ing bagya mulya, makaten menggah urut reroncening Upacara Pelantikan OSIS SMP Tunas Muda Periode 2011/1012. Kasuwun wontena suka lilaning penggalih para lenggah tansah hanjenengi ngantos dumugi paripurnaning gati. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

…………………………………………………………………………………..

Para lenggah ingkang satuhu kinurmatan,

Sumangga adicara punika kapurwakan kanthi ndedonga miturut kapitadosanipun sowing-sowang, ndedonga kasumanggakaken…….cekap.

Adicara ingkang angka kalih nenggih atur palapuran Wk. Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan. Dhumateng ngarsanipun Bapak Rudy Rumanto, S.Pd. wekdal kula sumanggakaken.

…………………………………………………………………………………..

Makaten punika atur palapuran dening Wk. Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan, ngancik adicara angka tiga nenggih kepyakan/ Pelantikan Pengurus OSIS kalajengaken tanggap sabda saking Bapak kepala Sekolah SMP Tunas Muda ingkang winantu ing pakurmatan Panjenenganipun Bapak Drs. Suradi, M.Pd. Pramila dhumateng Pengurus OSIS enggal, kula aturi majeng ing sasana ingkang cumawis saperlu nindakaken upacara punika lan kasuwun kersaa Bapak Kepala Sekolah paring tandha simbolis Pelantikan Pengurus OSIS enggal punika. Nuwun.

…………………………………………………………………………………..

Para lenggah ingkang satuhu kinurmatan,

Makaten punika adicara Pelantikan Pengurus OSIS saha tanggap sabda saking Bapak Kepala Sekolah SMP Tunas Muda. Kanthi kepyakan punika ateges dinten punika Pengurus OSIS sampun resmi kalantik lan jejibahan punapa kemawon ingkang magepokan kaliyan OSIS sampun kedah kasangkul saha katindakaken kanthi samesthinipun. Suamangga samya caos panjurung amrih pengurus OSIS enggal punika tansah pinaringan rahayu, gampil ing pamikir, saha gangsar anggenipun ngayahi sesanggeman punika. Amin.

Tumapak laksitaning adicara candhakipun nenggih atur sapala saking pangarsa OSIS enggal. Dhumateng pangarsaning Pengurus OSIS enggal, panjenenganipun Mas Bagus Panggah Widagdo kula sumanggakaken.

…………………………………………………………………………………..

Adicara salajengipun inggih punka pandonga, ingkang badhe dipunselirani dening seksi kerohanian Agama Islam. Pramila dhumateng Ibu Ulin Nuha, S.Pd. wekdal saha sasana wicara kula aturaken.

…………………………………………………………………………………..

Para lenggah ingkang bagya mulya,

Pinangka pungkasaning adicara, nenggih panutup. Pramila kula ingkang piniji pinangka pambiwara ing Upacara Pelantikan Pengurus OSIS Periode 2011/1012 punika ngaturakenb agunging panuwun saha nyuwun pangaksami mbokbilih kathah bab ingkang boten mranani penggalih panjenengan sadaya. Wusananing atur dhumateng Pengurus OSIS Periode 2011/1012 ingkang sampun kalantik, kula ngaturaken sugeng makarya, mugi tansah manggih karaharjan, rahayu ingkang pinanggih, widada ingkang jinangka.

Para lenggah ingkang dhahar kinurmatan, sumangga adicara punuika kita pungkasi kanthi ndedonga miturut kapitadosanipun sowang-sowang, ndedonga kasumanggakaken …….cekap.

Nuwun, nuwun, Matur nuwun.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

 

TEGESE TEMBUNG:

Ø Dhahat : banget (sangat)

Ø Winantu : binarengan ing ( bersama-sama di )

Ø Suka basuki : bungah, aweh; rahayu, slamet, raharja, widada, sugeng

Ø Winantu ing suka basuki : bebarengan diparingi kabungahan lan keslametan (mendapatkan kebahagiaan dan keseamatan)

Ø Mambeng (pambeng) : ngalangi (menghalangi); pambeng : alangan (halangan)

Ø Gempil : cuwil sethithik

Ø Nggempil kamardikan : nyuwil/ngurangi sethithik kamardikan (mengurangi sedikit kemerdekaan)

Ø Piniji : dipiji, dipatah, didhapuk, dipitaya, dipercaya

Ø Reroncening/reroncen : susunananing/susunan;

Ø Rantaman : rancangan, program, rencana

Ø Karana : awit, sebab, jalaran (sebab/karena)

Ø Sih : asih, katresnan; kawelasan

Ø Wilasa (S/Kw) : ngenggar-enggar, dolanan, (bersenang-senang/bermain-main)

Ø Sih wilasa : kawelasan (dikasihi )

Ø Rumentah (rentah) : tumiba, dhumawah, tumeka (dilimpahkan)

Ø Pinayungan (paying) : dipayungi (mendapat perlindungan)

Ø Rubeda : pakewuh, alangan

Ø Nir /Kw : ilang, tanpa

Ø Sambekala : kacilakan, alangan

Ø Sinuba, S/Kw(suba) : endah, kaendahan, becik ; disungga-sungga, dihormati banget

Ø Murwakani (purwa) : miwiti, memulai

Ø Lekasing sedya : wiwitaning karep

Ø Titilaksana : adicara, acara

Ø Karantam : diprogram, dirancang, direncanakan

Ø Purwaka : pambuka (pembukaan)

Ø Kepyakan : peresmian, pelantikan

Ø Hanjenengi (njenengi) : melu nunggoni ing parepatan lsp

Ø Paripurnaning gati : rampunge gawe, rampunge acara

Ø Gati Kw : laku, tindak

Ø Kapitadosan : kapercayan (kepercayaan), gegebengan, (agama)

Ø Sowang-sowang : dhewe-dhewe, piyambak-piyambak

Ø Kasumanggakaken : dipersilakan

Ø Nenggih : yaiku, (yaitu)

Ø Winantu ing pakurmatan : tansah dipunkurmati (yang selalu dihormati)

Ø Sasana S/Kw : papan, enggon, palungguhan (piwulang, pituduh)

Ø Tanggap sabda : waluyan, tanggap wacana, sesorah, pidato

Ø Sabda /S , Kw : swara, gunem, tetembungan

Ø Jejibahan : ayahan, tugas, pakaryan

Ø Magepokan : sesambungan (yang ada hubungannya dengan …)

Ø Kasangkul : nindakake gaweyan,

Ø Panjurung : panyengkuyung, pambiyantu (dukungan)

Ø Gangsar : gancar, lancer, ora ana alangan

Ø Sesanggeman : ayahan, gaweyan sing kudu karampungake/katindakake

Ø Laksita S/Kw : laku

Ø Atur sapala : (sepatah kata)

Ø Pambiwara : pranatacara, panatacara, pranata adicara, MC

Ø Nyuwun pangaksami : nyuwun pangapura, njaluk pangapura (minta maaf)

Ø Mboten mranani penggalih : kurang berkenan di hati

Ø Widada ingkang jinangka : katekan sing dikarepake (terlaksana apa yang dicita-citakan)

Ø Sugeng makarya : selamat bekerja

Pranatacara = wong kang jejibahane nglumantarake adicara

Rantaman = susunan acara/urut-urutaning adicara

Sih sutresna = ditresnani/sih katresnan

Njaluk lilah = nyuwun idin

Kita = awake dhewe

Tanggap wacana = atur pangandikan/pidhato

Karantam = karacik/kasusun

Rancag = lancar

Ndhapuk = gawe

Kiprah = kridhane

Bombong = mogkog(bangga)

Ngadeg jajar = ngadeg jejer

Jawat asta = salaman

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s