TUGAS KELOMPOK

(KLOMPOK PADHA KARO KLOMPOK GEGURITAN)

TUGASE SABEN KLOMPOK:

1. Gawe sinopsis isi cerkak nganggo Jawa ngoko/ krama lugu

2. Identifikasi karakter tokoh ing cerkak.

3. Nggoleki isi piwulang cerkak migunakake basa krama lugu

Identifikasi karakter paraga

– Jenising paraga cerita lan karakter paraga

1. Jenising paraga :

a. Paragatama(pemeran utama)

b. paraga sampingan(figuran)

c. paraga bayangan(paraga kang mung dicritakake)

2. Karakter tokoh :

a. Antagonis = ala

b. Protagonis = becik

c. Tritagonis = nengahi

– Cara nemokake karakter paraga ing cerpen/novel:

1) Dicritakake langsung dening kang nyritakake crita

2) Pacelathone paraga nalika ngadhepi perkara

3) Sesrawungan antarane paraga siji lan sijine ing sajroning crita

Jeneng Paraga

Karakter

Bukti ing teks

Bu Lurah

Kemeren, ora nrima pawewehing sing kakung

“Walah atase Carik bae bisa tuku gelang gedhe kok malah Lurahe gelange mung sak biting. Ya ora wangun!”