MATERI PELAJARAN WANGSALAN KELAS VIII


BANCAK – DHOYOK

Bancak : Dhoyok, Dhoyok! Njanur gunung, kadingaren anggonmu sowan teka rada

kawanen.

Dhoyok: Hem, Kyai! Jenang sela, wader kalen sesondheran. Apuranta, yen wonten

lepat kawula.

B. : Iya, Dhoyok, bada-bada wis benere padha apura-ingapura.

Dh. : Hem! Hulun caos atur, kyai.

B. : Arep kotibakake gendhing Montro, Dhoyok?

Dh. : Hem, ora. Menyan seta, setane argula sasra. Ketiwasan, wartane kurang

prayoga, Kyai.

B. : Elo! Babal bunder manglung kali. Ana kabar apa, Dhoyok?

Apa anakmu omahmu kebanjiran?

Dh. : Ora, Kyai.

B. : Keplindhes sepur?

Dh. : Ora, Kyai.

B. : Dom jala, Mbok coba, kandhakna sing terang!

Dh. : Hem! Aku mentas dadi anake wong akeh akeh, Kyai.

B. : O, genahe kowe kuwi mentas rabi maneh, Dhoyok?

Dh. : Ora, kyai. Bremara wismeng bantala, kyai. Dak matur, nanging kelor wana,

Aja Eru (serik atine), Kyai.

B. : Ora, Dhoyok.

Dh. : Hem, Kyai! Mau esuk kesuwen olehku ongkang-ongkang, pacitane jadah-jenang.

B. : Ongkang-ongkang kathik nganggo pacitan barang.

Dh. : Sing ongkang-ongkang lambeku, Kyai.

B. : O, wedangan, Dhoyok.

Dh. : Iya, Kyai.

B. : Mina galak neng samodra. Bacutna Dhoyok, kandhamu!

Dh. : Iya, Kyai. Sarehne wis awan, dhuwet alit rerentengan. Sowanku mlayu-mlayu,

Kyai. Tujune ana becak.

B. : E, kowe duwe samben, Dhoyok?

Dh. : Ora, Kyai. Aku ora mbecak. Nunggang becak, Kyai.

B. : Wah! Saiba anggonmu ngedhangkrang. Teruse kepriye, Dhoyok?

Dh. : Ya kuwi, Kyai! Bareng tekan ngarep pasar, becake rangkulan karo kancane.

Pring dhempet, tanpa kandha-kandha, aku diutahake: glogok.

B. : O, memelas! Kowe tiba, Dhoyok?

Dh. : Hem, Kyai! Aku meh nyungkemi Ibu Pretiwi. Wong sapirang-pirang, petis

manis, ngucap bebarengan: “Anakku, ngger!”

(Padmosoekotjo, 1988 : 23 – 24)

Wangsalan ingkang wonten ing pacelathon Bancak – Dhoyok :

Njanur gunung = kadingaren

Jenang sela (injet = apu) = apuranta

Wader kalen sesondheran (sepat), yen wonten lepat kawula

Menyan seta (tawas) = ketiwasan

Setane argula sasra (kembang mawar) = wartane kurang prayoga

Babal bunder manglung kali (Lo) = Elo

Dom jala = coba

Bremara wismeng bantala (tawon kang manggon ing lemah = tawon tutur) = Dak matur

Kelor wana = wit weru = aja eru (aja serik)

WANGSALAN

Wangsalan yaiku unen-unen kang surasane memper(kaya) cangkriman, nanging batangane wis disebutake pisan sanajan mung sinandi(ora diblakakake)

Tuladha:

  1. Roning mlinjo, sampun sayah nyuwun ngaso.

Roning mlinjo: godhong mlinjo=so;ngaso

  1. Jenang gula ya ndhuk, kowe aja lali.

Jenang gula: glali(lali)

  1. Njanur gunung mas, kadingaren malem minggu dolan mrene!

Janur gunung: aren(kadingaren)

  1. Jenang sela, wader kalen sesondheran. Apuranta, yen wonten lepat kawula.

Jenang sela(watu): apu(apuranta)

  1. Wah mbok ora ngeyong kali, ngece. Ngeyong kali (ece)
  2. Lagi nggodhong gedhang garing(klaras) kang. Lagi nglaras wedangan nasgithel sinambi ngrungokake campursari.
  3. Kethek putih(Anoman), wong anom aja wedi kangelan.
  4. Yen lagi ana wong tuwa ngendikan kuwi aja nglemah bengkah(tela) mundhak saru, senengane nyela-nyela.

 

Wangsalan sinawung ing tembang.

PANGKUR

Jirak pindha munggwing wana,

Sayeng kaga, we rekta kang muroni,

Nyenyambi kalaning nganggur,

Wastra tumrap mustaka,

Pangikete wangsalan kang sekar pangkur,

Baon saben ing nawala kinarya langen pribadi.

Jirak pindha munggwing wana: kesambi

Sayeng kaga:kala

We rekta kang muroni: anggur

Wastra tumrap mustaka: iket

Baon sabin ing nawala: karya

 

WANGSALAN ING PACELATHON

Pacelathon 1

Ajeng : lha kok njanur gunung kuwe tekan kene ?

Arip : mau seko ngeterke adikku latihan, mampir sisan

Ajeng : oalah, adikmu latuhan opo ?

Arip : latihan gamelan ing sekolahanne

Pacelathon 2

Ridho : ono opo yu kuwe tekan kene ?

Ayu : aku mung pengen nggentha dara kuwe

Ridho : hah ? Opo kuwi tegese nggentha dara ?

Ayu : mosok kuwe ora reti ? Iku lo, aku mung pengen nyawang kuwe

Ridho : oalah, kuwe kangen yo karo aku ? Haha

Ayu : ih, ogah ya do !!

Pacelathon 3

Parno : seko ngendi wae to kuwe kuwi ?

Anake : saking main ps pak

Parno : dienteni kawit mau ora bali-bali

Anake : kulo nyuwun sewu pak, wonten nopo pak ?

Parno : sing ngenteni nganti nyaron bumbung ngenge

Pacelathon 4

Sugeng : ijek ileng karo aku rak jeng ?

Ajeng : aku pernah nyawang kuwe ? Sopo ya ?

Sugeng : aku kancamu TK biyen, kelingan rak ?

Ajeng : oalah, Sugeng aku dadi mandhan rawa karo kuwe

Pacelathon 5

Sujiwo : mbak nek antri sing rapi mbak

Ani : mriku sinten ? Kulo mbonten kenal

Sujiwo : yo maksute ojo nglemah bengkah mbak

Ani : inggih pak, kulo nyuwun sewu pak

sumber:

http://bagusaraaf.blogspot.com/2012/03/contoh-wangsalan.html

One thought on “MATERI PELAJARAN WANGSALAN KELAS VIII”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s