BASA KRAMA


Open-mouthed smileTembung Wigati Gotong RoyongWho me?

(kumpulan pitakonan siswa)

dina iki: dinten menika

wingi: kala wingi

menyiapkan: nyawisaken/nyamektaaken

disana: ing ngrika/wonten ing mrika

memperingati: mengeti

dalam rangka: ing salebetipun

tetapi: ananging

mereka: dhweke/panjenenganipun

mengadakan: ngawontenaken

yaitu: inggih menika

ndadani dalan: ndadosi margi

diadakan: dipunwontenaken

malah dolanan: ananging malah namung dolanan/gojegan

disekitarnya: ing sakiwa tengenipun

cedhak/cerak: celak

adoh: tebih

sacedhake: sacelakipun

Pos Ronda: Gardhu/cakruk/pos rondha

Ternyata mereka sudah pulang: Kasunyatanipun para warga sampun sami wangsul

mau memasuki bulan Ramadhan: Badhe ngancik wulan Ramadhan

Rusak: risak

Kuwi: menika

Bagi tugas: adum padamelan

arak dinggo: badhe dipunagem/angge/badhe kangge

ulang tahun: tanggap warsa

khususnya: mliginipun/khususipun

mligi: khusus

bendera: gendera

contohnya: tuladhanipun

ketemu: pinanggih

hanya: namung

kegiyatane: kegiatanipun

mempererat tali persaudaraa: nyupeketaken pasedherekan/nyaketaken pasedherekan

sawise: sasampunipun

satu minggu sebelumnya: setunggal minggu saderengipun

menghias: tarub/narubi

wong: tiyang

saat dirumah: nalika wonten nggriya

lainnya: sanesipun

ujug-ujug: tanpa dipunnyana-nyana/sanalika

lomba: sayembara

teka: rawuh/dhateng/dumugi

pinggir dalan: pinggir margi

krungu: mireng/midhanget

beberapa jam kemudian: pinten-pinten jam salajengipun

mengisi waktu: ngisi wekdal

swarane: swantenipun

rampung: rampung/purna

masang: masang

menaruh: mapanaken

untuk itu: mila makaten/kanthi makaten/kanthi menika

teman: kanca

ning: ananging

tepat: pas

jatuh/tiba: dhawah

kesel: sayah

rame banget: rame sanget/regeng sanget

mulih: wangsul/kondur

perlu: perlu

lingkungan sekitar: ing sakiwa tengenipun

disrengeni: dipundukani

menyambung persaudaraan: nyambung pasedherekan

bali ing ngomah: wangsul dhateng nggriya

sudah: sampun

tekan: dumugi

selain: sanesipun/sasanesipun

terus: lajeng

sateruse: salajengipun

itulah: menika

akhirnya: wusananipun

esuke: enjangipun

menanggapi:nanggapi

sampai malam: dumugi dalu

leren: ngaso

nduduti suket: njedholi suket/mbubuti suket

pada saat itu: nalika semanten

beberapa hari sebelumnya: pinten-pinten dinten saderengipun

wong akeh: tiyang kathah

kira-kira wong pitu: kinten-kinten tiyang pitu

rampung: purna

wis rampung: sampun rampung

diikuti: ingkang sami gotong-royong cacahipun …

jam 12 awan: pukul/jam kalih welas siyang

iku: menika

ngrenovasi/ndadani: ndadosi

tekan sore: dumugi sonten

dan lainnya: lan sanesipun

Ingkang sami gotong-royong menika …

kegiyatan: adicara

merapikan: nata

sing melu kerja bhakti: ingkang sami gotong royong

melu : ndherek

dilakoke: dipuntindakaken/katindakaken

selanjutnya: salajengipun

sampai: dumugi/tekan

ing ngarep: ing ngajeng

menyambut: ngadhepi

jalan menuju masjid: margi tumuju Masjid

tugase: tugasipun/jejibahanipun

melakukan: nindakaken

kita semua: kita sedaya

bali menyang omahe dhewe-dhewe: wangsul dhateng griyanipun

kiyambak-kiyambak

dana: dana

pembagian: dipundum/dipunperang

saling membantu: bantu-binantu

sekaligus: ngiras pantes

karena sudah sore: amargi sampun sonten

ngusungi: usung-usung

sarampunge: sarampungipun

nata ruang tamune simbah: nata ruang tamunipun eyang/simbah

separone: sepalihipun

nglumpuk: nglempak

masak: olah-olah

ndadani dalan kang/sing rusak: ndadosi margi ingkang risak

sesudah itu: sasampunipun

ana kang : wonten ingkang

terus: lajeng

istirahat: ngaso

ngso bebarengan: ngaso sesarengan

Rt saya dan sekitarnya sudah bersih: RT kula lan sakiwa tengenipun sampun ketingal resik

padha ngresiki: sami reresik

kang ana ing pinggir dalan: ingkang wonten ing pinggir margi

dan: lan: kaliyan(kr)

gawe: damel

sering: asring

sekarang samenika

sing dibutuhake: ingkang dipun betahaken

sambil: sinambi

sedang: saweg/nembe

juga: ugi

kendaraan-kendaraan besar seperti trek … :kendharaan-kendharaan ageng kados dene trek …

nyaponi dalan: nyapu margi

One thought on “BASA KRAMA”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s