Pendidikan Karakter ing jaman era globalisasi mujudaken salah satunggaling kabetahan ing donyaning pendidikan mliginipun ing Indonesia. Kathah pamanggih saking para linuwih bilih karakter bangsa Indonesia samenika kirang ngremenaken. Awit kawontenan ingkang kados makaten, pramila pendidikan karakter ing sekolah wiwit PAUD dumugi Perguruan Tinggi.

SMP N 1 Wonosari minangka Rintisan Sekolah Bertaraf Internasinal, tanggal 5 Juli 2012 ngawontenaken Workshop Integrasi Pendidikan Karakter. Kanthi Narasumber Bapak Drs. Suharjono, M.Pd.