LATIHAN SOAL BAHASA JAWA KELAS VIII UKK 2012


Wangsulana pitakonan-pitakoan ing ngisor iki kanthi milih wangsulan kang paling bener!

Wacan 1

Kanggo soal no. 1 – 8

NANDUR PARI

Beras dadi kabutuhane masyarakat, mula ya ora nggumunake manawa ora sethithik beras kang kudu dicawisake. Dene kang kajibah nyukupi beras ora liya para among tani, srana nggarap sawah nandur pari.

Pangolahe lemah kawiwitan gawe pawinihan. Cara iku kajumbuhake karo kahananing lahan. Yen ing sawah kono banyune angel, adate katindakake kanthi ngurit. Ngurit yaiku ndhedher wiji pari kang isih wulen, dene kretegan yaiku pari kang disebar garingan tanpa dilebi banyu.

Sinambi ngenteni gedhene winih, Pak Tani nuli nggarap sawah. Sawah dilebi nuli diluku, luwih dhisik sawah disukoni, yaiku maculi pojok-pojoking sawah kang ora bakal kaambah dening luku. Nyukoni iku bisa uga katindakake sawise diluku, bakda iku, lemah dilebi lan dileremake sawatara dina supaya suket lan gegodhongan padha bosok dadi lemi. Tindak mangkono iku arane didhayungake. Sinambi ngenteni anggone ndhayungake, lumrahe pak tani nampingi utawa nembok galengan supaya ora padha bolong, bisa wutuh, rapi lan rata.

Watara setengah sasi tandur wiwit ijo, mracihnani yen urip, diarani nglilir. Watara umur sesasi diwatun utawa digosrok. Kajaba kanggo ngilangi suket sing ngganggu, uga duwe tujuan nggemburake lemah. Bakda iku tanduran dirabuk. Ora antara sasi tandur dadi ijo royo-royo, gumadhung. Tandur mekar, mundhak gedhe lan dhuwur. Ora suwe maneh mlecuti, siji loro katon wulene. Dene yen wulen pari wis jumedhul kabeh, arane mrekatak. Bakda iku wulen kang mentes padha tumungkul, dene sing gabug padha ndangak. Saya suwe pari saya kuning. Yen wis mangkono becike sawah disat supaya nyepetake pari padha tuwa. Sawise sesaji “wiwitan” dileksanani, pari banjur dipanen.

1. Damel pawinihan menika kajumbuhaken kaliyan menapa?

a. Kajumbuhaken kaliyan kawontenan mangsa.

b. Kajumbuhaken kaliyan kawontenan lahan..

c. Kajumbuhaken kaliyan kawontenan para among tani

d. Kajumbuhaken kaliyan pranata mangsa.

2. Apa lelabuhane para among tani marang masyarakat?

a. Nyawisaken uwos kangge kabetahanipun masarakat..

b. Nyawisaken sedaya kabetahan masyarakat.

c. Nyawisaken menapa kemawon ingkang dipunbetahaken masyarakat.

d. Nyawisaken sandhang lan papan masyarakat.

3. Apa karepe dene lahan didhayungake sawise diluku?

a. Supados suket tuwin gegodhongan saged enggal bosok..

b. Supados lahan langkung gampil dipuntanemi

c. Supados lahan kathah toyanipun

d. Supados lahan langkung gampil dipundhangir

4. Gawe pawinihan ing papan kang banyune angel, adate katindakake kanthi cara ngurit. Kepriye carane gawe pawinihwn kanthi cara ngurit?

a. Pari kang disebar garingan tanpa dilebi banyu

b. Wiji didhedher ing lemah teles, wujud gabah kang wis nokol/thokol

c. Ndhedher wiji pari kang isih wulen..

d. Mbedholi winih pari kang bakal ditandur

5. Sawah dilebi nuli diluku, luwih dhisik sawah disukoni. Apa karepe sawah disukoni?

a. Maculi pojok-pojoking sawah kang ora bakal kaambah dening luku..

b. Maculi saperangan sawah.

c. Ngaratakake palemahan supaya gampang dilebi.

d. Maculi palemahan supaya lemahe subur.

6. Apa paedahe namping lan nembok galengan?

a. Supados ketingal watesipun sawah

b. Supados sitinipun rata

c. Supados ketingal sae lan nengsemaken menawi dipunsawang

d. Supados galengan boten bocor, ketingal rapi lan rata..

7. Watara pirang sasi tanduran katon ijo royo-royo utawa wis gumadhung?

a. sesasi

b. ora antara sesasi..

c. setengah sasi

d. telung sasi

8. Manawa wulen pari wis jumedhul kabeh, arane mrekatak. Bakda iku wulen kang … padha tumungkul, dene sing gabug padha ndangak.

a. mentes..

b. jumedhul

c. tuwuh

d. urip

Gambar 1

clip_image002

9. Gambar 1 ing ndhuwur mujudake piranti olah tetanen kang aran ….

a. garu

b. pacul

c. luku..

d. gathul

Gambar 2

clip_image004

10. Gambar 2 ing ndhuwur iku kalebu gambar piranti kanggo tetanen. Yaiku piranti kanggo ….

a. nggundhuh jagung

b. njedhol tela

c. ngundhuh degan

d. ngeneni pari..

11. Margi saking Wonosari tumuju Ngayogyakarta menggak-menggok pramila dipunpasang rambu-rambu lalu lintas ingkang wujudipun gambar ….

a… clip_image006
b. clip_image008
c. clip_image010
d. clip_image012

Katrangan:

Kabeh gambar ing pilihan wangsulan ing ndhuwur warna dhasare kuning

Gambar 3 (warna dhasare kuning)

Kanggo soal no. 12 – 13

clip_image014

12. Gambar 3 mujudake tandha gambar rambu lalu lintas, yaiku kalebu jinising rambu ….

a. pepenget..

b. larangan

c. pituduh

d. wewaler

13. Tegese rambu lalu lintas gambar 3 ing ndhuwur yaiku ….

a. Kendaraan saka sisih kiwa kudu alon

b. Kendaraan saka kiwa lan tengen ngati-ati

c. Ana simpangan ing ngarep

d. Simpang telu..

Gambar 4

Kanggo soal no. 14 – 15

clip_image016

Katrangan:

Gambar 4 warna dhasare abang, ana tandha garis putih tengah

14. Tandha rambu lalu lintas gambar 4 tegese ….

a. Sepedha motor ora oleh mlebu

b. Kendaraan rodha 4 ora oleh mlebu

c. Wong mlaku ora oleh mlebu

d. Ora oleh mlebu..

15. Gambar 4 ing ndhuwur mujudake rambu lalu lintas. Manut jinise, gambar rambu lalu lintas iku kalebu rambu ….

a. pepenget

b. larangan..

c. pituduh

d. wewaler

16. Ukara-ukara ing ngisor iki kang ora migunakake tembung camboran dumunung ing ukara ….

a. Mula bukane prakara iku aku ora ngerti tenan..

b. Lampu bangjo iku migunani banget.

c. Tape goreng iku arane randha royal.

d. Ibu mundhut semar mendem ing peken.

17. Jalma manungsa, sato kewan lan tetuwuhan iku kabeh titahing Gusti Kang Akarya Jagad. Tembung jalma manungsa, sato kewan kalebu tembung ….

a. saroja..

b. kosok balen

c. andhahan

d. camboran

18. Apa gunane tembung garba ing tembang macapat?

a. Kanggo njumbuhake purwakanthi ing tembang macapat

b. Supaya tetembungan ing tembang iku kepenak dirungokake

c. Kanggo ngganepi guru lagu lan guru wilangan ing tembang macapat

d. Kanggo njumbuhake guru wilangan ing tembang macapat..

Wacan 2

Kanggo soal no. 19 – 20

Pocung

Esuk-esuk mbak ayu yo padha nutu,

pari kang wus tuwa,

lesung alu wus cumawis,

pancen nyata Pak Tani panggawe boga.

19. Guru wilangan lan guru lagune gatra 1 tembang pocung ing ndhuwur yaiku … .

a. 12 u..

b. 12 i

c. 12 a

d. 12 e

20. Pancen nyata Pak Tani panggawe boga. Tembung boga ing gatra 4 tembang pocung ing ndhuwur tegese ….

a. pantun

b. pangan..

c. janganan

d. dhele

Wacan 3

Kanggo soal no. 21 – 22

KETIGA

Dening: Sumono Sandi Asmono

Suket garing, lemah nela

Kapaeka dening mangsa

Gek iki ketiga apa?

Kudune ana angin sumilir

Sanajan amung silir-silir

Amrih bisa gawe sumilake pikir

Nanging sing ana mung panas

Soroting surya krasa panas

Lemah nela melu panas

Apa jagad wis meh tuntas

21. Wacan 3 ing nginggil manut wujudipun kalebet ….

a. tembang

b. saloka

c. geguritan..

d. parikan

22. Soroting surya krasa panas. Dasanamanipun tembung surya inggih menika ….

a. bagaskara, bagaspati..

b. wulan, sasi

c. kartika, wintang

d. akasa, ngawiyat

23. Kepriye wangsulanmu nalika ana tamu arep ketemu Bapak, ananging Bapak lagi tindak.

a. “Bapak kula kesah, kersane napa?”

b. “Bapak kesah, kersane napa nggih?”

c. “Bapak nembe tindak, sekedhap malih wangsul.”

d. “Bapak nembe tindak, sekedhap malih kondur!”..

24. Yen pinuju liwat ing ngarepe wong kang lagi lelungguhan, prayogane … .

a. Mlaku alon awak rada mbungkuk, karo matur “nyuwun sewu”..

b. Mlaku alon awak rada mbungkuk karo matur “mangga”.

c. Mlaku alon karo matur “nyuwun sewu”

d. Mlaku karo mesem namatake wong kang lagi lelenggahan.

Wacan 4

Kanggo soal no. 25 – 26

Poma-poma wekas mami,

Anak putu aja lena,

aja katungkul uripe,

lan aja duwe kareman,

marang pepaes donya,

siyang dalu dipunemut,

yen urip manggih hantaka.

25. Manut wujude rumpakan ing ndhuwur kalebu jinising tembang macapat pupuh … .

a. pangkur

b. sinom

c. megatruh

d. asmaradana..

26. Anak putu aja lena. Tegesipun ukara ing gatra 2 tembang macapat ing nginggil tegesipun inggih menika ….

a. Putra wayah supados tanggap kawontenan

b. Putra wayah supados sami prihatos

c. Putra wayah kedah sami siyaga.

d. Putra wayah ampun ngantos kirang ing pangatos-atos..

Wacan 5

Kanggo soal no 27 – 29

Picture 27

27. Apa irah-irahane wacan ing ndhuwure?

a. Pancakridha Tani

b. Panca Usaha Tani..

c. Sapta Usaha Tani

d. Carane Nandur Pari

28. Para among tani saiki akeh kang nindakake Panca Usaha Tani, kang duwe pangajab supaya kepriye?

a. Supaya anggone nenandur ragade mung sethithik.

b. Supaya anggone nandur pari ora ngeselake awak.

c. Supaya anggone tetanen saya maju, asile saya tambah..

d. Supaya uripe para among tani katon maju lan modern.

29. Swarane kaya guntur. Ukara iku manawa katulis nganggo aksara Jawa kang bener … .

Picture29

Picture30

Tulisan aksara jawa iku manawa katulis latin … .

a. Saiki tanggal 12 April taun 2012.

b. Saiki tanggal 12 April taun 2011.

c. Saiki tanggal 13 April taun 2011.

d. Saiki tanggal 13 April taun 2012.

.

One thought on “LATIHAN SOAL BAHASA JAWA KELAS VIII UKK 2012”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s