TEMBUNG


TEMBUNG (KATA)

Tembung kaperang dadi loro:

  • Tembung lingga: sakabehe tembung kang durung owah saka asale(kata dasar)

Tuladha tembung lingga: lunga, meja, pangan.

  • Tembung andhahan: sakabehe tembung kang wis owah saka asale (linggane)

Tembung lingga owah dadi tembung andhahan amarga:

– oleh ater-ater (awalan) tuladha : dijiwit > di + jiwit

– oleh seselan (sisipan) tuladha : tinulis > tulis + seselan –in-

– oleh panambang (akhiran) tuladha: renea > rene + a

– dirangkep (diulang) tuladha: nesu-nesu (dwilingga), lelungan (dwipurwa), ubang-ubeng (dwi lingga salin swara), nyengingis(dwiwasana)

Wujude ater-ater:

1. Ater-ater hanuswara > m-, n-, ny-, ng-

Bapak mundhut sepedha motor. → mundhut: m- + pundhut

Kadang Tani wayahe padha nandur pari,  → nandur:  n- + tandur

Ibu nyambel bawang. → nyambel: ny- + sambel

Pak Dhe ngundhuh kambil. → ngundhuh: ng- +  undhuh

2. Ater-ater tripurusa: dak-, kok-, di-

Bukune dakgawa lho!  → dakgawa: dak- + gawa

Apa kang koktulis iku?  → koktulis: kok- + tulis

Tase digawa Tari. → digawa: di- + gawa

3. Ater-ater: sa, pa, pi pra, tar, pan, kapi, kuma.lly.

BASA ING KASUSASTRAN

1. Tembung saroja

Tembung saroja iku tembung loro kang padha tegese dianggo bebarengan

tuladha: tumpang tindhih, dana driyah, mukti wibawa, tingkah laku

2. Tembung yogaswara

Tembung yogyaswara iku tembung kang ngresepake, amarga kepenak dirungokake.

Tuladha: dewa-dewi, apsara-apsari, kedhana-kedhini

3. Tembung garba.

   Tembung garba yaiku nggandheng tembung loro utawa luwih kanthi cara nyuda cacahing

   wanda   (suku  kata).

   Tuladha: narendra → nara + endra, lagyantuk → lagi + antuk, dupyarsa → dupi + arsa, kapyarsa →

  kapi + arsa

4. Tembung rura basa

Rura basa: tembung kang sajatine luput, nanging amarga dianggo terus mula banjur dianggep lumrah

lan bener.

5. Tembung kerata basa.

Tembung kerata basa negesi tembung kanthi cara diothak-athik tegese dadi mathuk/cocok

Tuladha: krikil → keri ing sikil, tandur → ditata karo mundur.

6. Tembung entar.

Tembung entar iku tembung kang ora bisa ditegesi mung sawantahe/apa anane (kata kias)

Tuladha: lobok atine → sabar, dawa tangane → seneng njupuk darbeking liyan.

7. Tembung Paribasan.

Paribasan iku unen-unen kang ajeg panganggone, mawa teges entar (kias) tetembungane wantah

(lumrah), ora nganggo pepindhan (gegambaran).

Tuladha: Ana catur mungkur → ora gelem ngrungokake rerasan ala, Desa mawa cara negara

mawa tata → saben papan duwe adat/tata cara dhewe-dhewe, Becik ketitik ala ketara  → tumindak

ala lan becik iku bakal ketara tembe mburine.

8. Tembung bebasan

Tembung bebasan unen-unen kang ajeg panganggone, duwe teges entar (kias) mawa pepindhan

(gegambaran) kewan, barang, kahananing digambarake sipate wong.

Tuladha: Nabok nyilih tangan → tumindak ala kanthi kongkonan

Emban cindhe emban siladan → ora adil/pilih kasih

Rebut balung tanpa isi: padudon jalaran barang sepele.

9. Tembung saloka

Tembung saloka iku unen-unen kang ajeg panganggone mawa pepindhan (gegambaran) kewan,

barang, utawa kahanan, kang dipindhakake wonge lan tembunge sing dadi pepindhan dumunung ing

ngarep ukara utawa dadi jejer

Tuladha: Jati ketlusupan ruyung → golongane wong apik kelebon wong ala

Idu didilat maneh → murungake janji kang wis diucapake

Belo melu seton → melu grubyak grubyuk ora ngerti karepe.

6 tanggapan untuk “TEMBUNG”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s