SERAT WULANGREH

ANGGITANIPUN SUNAN PAKUBUWANA IV

NO

NAMA TEMBANG

JUMLAH PADA/BAIT

1 Dhandhanggula 8
2 Kinanthi 16
3 Gambuh 17
4 Pangkur 17
5 Maskumambang 34
6 Megatruh 17
7 Durma 12
8 Wirangrong 27
9 Pocung 23
10 Mijil 26
11 Asmaradana 28
12 Sinom 33
13 Girisa

Dhandhanggula

Lamun sira anggeguru kaki,

amiliha manungsa kang nyata,

ingkang becik martabate,

sarta kang wruh ing ukum,

kangibadah,

lan kang wirangi,

sokur oleh wong tapa,

ingkang wus amungkul,

tan mikir pawehing liyan,

iku pantes sira guronan kaki,

sartane kawruhana.

Kinanthi

Padha gulangen ing kalbu,

ing sasmita amrih lantip,

aja pijer mangan nendra,

kaprawiran den kaesthi,

pesunen sariranira,

sudanen dhahar lan guling.

25