PREDIKSI UAS BHS JAWA KELAS VII


Pilihen wangsulan sing paling bener ana ing aksara a,b,c utawa d !

Wacan 1

DURYUDANA GUGUR

Duryudana iku Suyudana iya Sri Kurupati.Dheweke ratu Kurawa ing Nagara Ngastina,Duryudana duwe sedulur satus. Duryudana susah amarga senopatine sing aran Basukarno gugur. Prabu Salya munggah dadi pemimpin perang utawa senopati perang. Nanging Salya sing duwe aji Candra Birawa uga gugur dening Prabu Yudhistira.

Matine Salya ndadekake Duryudana ora mung susah, bingung, lan nggrantes. Duryudana bingung kepingin nylametke nyawane. Dheweke banjur mlayu ndhelik ing njeron tlaga. Duryudana enggal dioyak dening Yudhistira. Yudhistira takon Duryudana supaya milih mungsuhe. Suyudana banjur milih nantang Werkudara.

Perang tandhing rame. Imbang, kaya bebek mungsuh mliwis. Padha pintere, padha ubete, padha trampile, padha gagahe, lan uga imbang sektine. Nalika Sri Kurupati lena, Bima nggebug pupu kiwane Duryudana. Remuk. Glongsoran. Duryudana tiwas.

1. Duryudana iku ratu ing ngendi ?

a. Maespati                  c.Ngastina

b. Majapahit               d. Amarta

2. Perange Duryudana lan Werkudara rame banget, sebabe ana ing ngisor iki, kejaba……

a. Padha gagahe

b. Ora imbang

c. Padha trampile

d. Padha ubete

3. Sapa Sri Kurupati iku ?

a. Putra Pembarep Kurawa

b. Putra Pembarep Pandhawa

c. Senopatine Ngastina

d. Sing duwe aji Candra Birawa

4. Pak Guru nembe tindak ana ing sangarepmu, kamangka kowe selak kesusu kudu nglancangi tindake Pak Guru. Kepriye tata kramamu ?

a. Meneng wae ora sapa aruh ethok-ethok ora weruh.

b. Mlaku rikat ora menga-mengo.

c. Uluk-uluk, umpamane : “Nuwun sewu Pak ngrumiyini .” Karo ulat kang sumeh.

d. Uluk-uluk, umpamane : “Nuwun sewu Pak ngrumiyini .” Karo ulat kang mbesengut.

5.

1. Cekak aos utawa ringkes
2. Tulisane gedhe-gedhe
3. Tembung-tembunge sing gampang
4. Runtut utawa urut

Ukara-ukara ing ndhuwur kang kalebu paugeran kanggo nulis Wara-wara yaiku ana ing ukara nomer…

a. 1,2,3 c. . 2,3

b. 1,3,4 d. 1,4

6. Wajik klethik, gula jawa

Luwih becik, sing prasaja

Ukara ing dhuwur kalebu…..

a. Parikan c. Geguritan

b. Bebasan d. Paribasan

7. Ukara-ukara ing ngisor iki kang migunakake tembung kosok balen yaiku…

a. Tarmi iku bocahe ayu tur pinter tata karma.

b. Gedhe cilik, lanang wadon, enom tuwa kabeh padha nonton reog ing Bale Desa.

c. Aku ora ngerti bibit kawite perkara iku.

d. Ulah raga iku bisa ndadekake awak tansah bagas waras.

Wacan 2

MASKUMAMBANG

Dhuh anak mas sira wajib angajeni

Marang yayah rena

Aja pisan kumawani

Anyenyamah gawe susah

8. Tembang Maskumambang ing dhuwur kang guru wilangan lan guru lagune 6a dumunung ana gatra …..

a. 1 c. 3

b. 2 d. 4

9. Guru wilangan lan guru lagune gatra 1 tembang Maskumambang iku……

a. 10i c. 10a

b. 12a d. 12i

10. Tembang Maskumambang ing dhuwur ana pirang gatra ?

a. 5 c. 7

b. 6 d. 4

11. Dhuh anak mas sira wajib angajeni.

Tembung sira tegese…..

a. aku c. kowe

b. dheweke d. ingsun

12. Marang yayah rena.

Dasanamane tembung yayah yaiku….

a. Ibu, simbok, biyung

b. Rama, bapak, sudarma

c. Putra, atmaja, anak

d. Srengenge, surya, bagaskara

13. Ukara ing ngisor iki tuladha ngucapke pangayubagya utawa ucapan selamat….

a. “Sliramu bakal ndak tulungi !”

b. “Nyuwun pangapunten kula mboten saged sowan, Pak!”

c. “Nuwun sewu, kepareng kula ndherek langkung !”

d. “Aku melu bungah lan mongkog dene sliramu menang lomba tembang macapat !”

14.

image

Aksara Jawa menika menawi kaserat latin ingkang leres…

a. Tuku buku pelajaran

b. Toko buku pelajaran

c. Tumbas buku pelajaran

d. Toko buku pelajar

15. Ukara-ukara ing ngisor iki tembung kang kacetak miring oleh ater-ater Hanuswara…

a. Yen arep tuku buku basa Jawa mengko daksuwunke dhuwit ibu.

b. Ani lagi nyapu latar rikala kancane padha teka neng ngomahe.

c. Anton lan Toni lagi padha dolanan jaranan.

d. Purwa didukani gurune amarga ora nggarap PR basa Jawa.

16. Gathutkaca menika putranipun Bima, dene Wisanggeni menika……..sang Arjuna.

Genepana ukara ing dhuwur nganggo dasanama.

a. Atmajanipun c. Rayinipun

b. Wayahipun d. Ramanipun

17. Kepriye tata kramane menawa kowe rumangsa kleru marang wong kang durung kok tepungi…

a. “Aku njaluk ngapura….Aku cetha kleru !”

b. “Menawi wonten lepatipun kula nyuwun pangapunten !”

c. “Aku pancen kleru mula apuranen kaluputanku !”

d. “Ya wis…Aku njaluk pangapura !”

18. Margana nonton wayang.

Ukara menika menawi kaserat ngangge aksara jawi ingkang leres…

image

19. Ukara ing ngisor iki tembunge kang kacetak miring oleh ater-ater Tripurusa…

a. Layang wingi kae apa wis dikirim Dhik ?

b. Eyang maos serat saking Mas Toni.

c. Adhi matur kanthi kurmat.

d. Sedulure Duryudana ana satus.

20. Ukara ing ngisor iki tembunge migunakake pepindhan…

a. Aja pijer mangan nendra, aja mung mangan turu.

b. Tandange kaya sikatan nyamber walang.

c. Mangsa ketiga arang udan, dene ing mangsa rendheng akeh udan.

d. Tono lagi mulih saka sekolah, bareng Bapake kang lagi kondur saka kantor.

21. Bu Tirtakusuma : “Gus…, tuku buku Kawruh Basa Jawa, njaluk dhuwit pira?”

Bagus : “…………….”

Wangsulane Bagus kang bener miturut unggah-ungguhing basa yaiku….

a. “Aku njaluk telungewu wae, aku wis duwe Rp 500,00”

b. “Kula njaluk telungewu mawon, kula wis gadhah Rp 500,00”

c. “Kula nyuwun telungewu mawon, kula sampun gadhah Rp 500,00”

d. “Kula nyuwun tigangewu mawon, kula sampun gadhah Rp 500,00

22.

1. Akeh wit kang padha rubuh .
2. Aja mangan pelem mentah !
3. Wedang jeruk bisa nambani lara watuk.
4. Ayo padha matur pak Guru wae !

Ukara-ukara ing ndhuwur kang migunakake tembung andhahan yaiku ukara nomer…

a. 1,2 c. 2,3

b. 1,3 d. 1,4

23. Tembang ing ngisor iki kalebu tembang macapat, kajaba….

a. Balabak c. Megatruh

b. Mijil d. Pocung

24. Sapa sejatine sing ngarang aksara Jawa iku ?

a. Prabu Dewata Cengkar

b. Prabu Ajisaka

c. Dora

d. Sembada

25. Matur ibu guru.

Menawi kaserat ngangge aksara jawi ingkang leres….

image

26. Apa tegese Ha na ca ra ka ana ing aksara jawa ?

a. Padha sektine

b. Ana utusan

c. Ora suwala

d. Loro-lorone dadi bathang

27. Apa tegese Pa dha ja ya nya ana ing aksara jawa ?

a. Padha sektine

b. Ana utusan

c. Ora suwala

d. Loro-lorone dadi bathang

28. Ukara-ukara ing ngisor iki bener miturut panulisane, kejaba…

a. Andhini wedi rikala didukani Pak Guru

b. Wedhi ing sekolahanku kanggo loncat jauh

c. Simbah lagi ngunjuk wedhang

d. Pitike nothol jagung ing kebon

29. Yen nanggung ragad sekolah, aku gelem !

Tembung kang kacetak miring saka tembung lingga….

a. Anggung c. tanggung

b. nanggung d. sanggung

30. Bu, nuwun sewu, nyuwun wekdal kangge wara-wara sekedhik !

Ukara ing dhuwur yaiku tuladha….

a. Njaluk pangapura

b. Njaluk idi palilah

c. Getun

d. Menehi pangapura

31.

image

Aksara jawi menika menawi kaserat latin ingkang leres…

a. Basa krama              c. Tata krama

b. Basane krama           d. Basukarno

32. Pak Karta : “Kula nuwun….!”

Martini : “ Mangga…….!”

Pak Karta : “Bapak ana ndhuk….?”

Martini : “ ………..”

Wangsulane Martini kang trep miturut unggah-ungguh yaiku…..

a. “Bapak lagi teng nggene Simbah, Pak !”

b. “Bapak nembe teng nggene Simbah, Pak !”

c. “Bapak nembe dhateng panggenanipun Simbah, Pak !”

d. “Bapak nembe dateng panggenanipun Simbah, Pak !”

33.

1. Bapak nandur wit gedhang.
2. Simbah dahar tahu.
3. Pak Sarno ngunjuk wedhang jahe.
4. Ayo padha sinau bebarengan.

Ukara-ukara ing ndhuwur bener miturut panulisane, yaiku ukara nomer…

a. 1,2               c. 3,4

b. 2,3               d. 1,4

34. Aku wingi sore neng nggone Simbah nggawa duren.

Ukara menika menawi dipun gantos

ngangge basa krama ingkang leres inggih menika…

a. Kula wingi sonten dhateng panggenanipun Simbah ngasta duren.

b. Kula wingi sonten dhateng panggenanipun Simbah mbeta duren.

c. Kula wingi sore dhateng panggenanipun Simbah ngasta duren.

d. Kula wingi sore dhateng panggenanipun Simbah mbeta duren.

35. Nalika Bima golek banyu ketemu Pandhita ing pinggiring sendhang kang kebak……

Genepana ukara ing ndhuwur nganggo dasamana.

a. toya c. api

b. surya d. candra

36. Yen mangan ora kena kecap, bapak paring tuladha nalika lagi….

Dasanamane mangan miturut unggah-ungguhing basa ana ing ukara ndhuwur yaiku…

a. nedhi c. dhahar

b. ngunjuk d. sare

37. Tembang macapat.

Menawi kaserat ngangge aksara jawi ingkang leres…..

a. ?temb=mcpt\,

b. ?[tmb=mcpt\,

c. ?temB=mcpt\,

d. ?[tm=Bmcpt\,

Wacan 3

DONGANE IBU

Dening : Suwarna, PW

Swaramu nyuwek sepining wengi

Nalika kabeh padha turu kepati

Kanggo nyuwun mring ngarsaning Gusti

Supaya anak putu padha mukti

Ibu..

Dongamu bisa dadi cagak awak uripku

Bisa nggugah kekuwatanku

Bisa nambah imanku

Golek ngelmu kanggo mulyaning urip

Ibu..

Dongamu ngumandhang ing langit pitu

Tinampa Gusti kang Mahahayu

Kanugrahan trus lumintu

Anak bisa kepenak

Putu nemu rahayu

38. Apa irah-irahan geguritan ing ndhuwur ?

a. Ibu Ndedonga

b. Dongane Ibu

c. Suwarna,PW

d. Ndonga kanggo anak putune

39. Ing geguritan ndhuwur mau golek ngelmu kanggo apa ?

a. Kanugrahan trus lumintu

b. Nambah iman

c. Mulyaning urip

d. Nyuwun mring Gusti

40. Sapa sing didongake ibu?

a. Anake c.Putune

b. Ibune d. Anak putune

41. Sinten ingkang ngripta geguritan ing nginggil ?

a. Ibu

b. Dongane Ibu

c. Suwarna,PW

d. Ndonga kanggo anak putune

42. Para siswa padha mangan gedhang.

Tembung mangan menawa diudhari manut pandhapuking ater-ater Hanuswara yaiku….

a. m + pangan c. m + angan

b. m + mangan d. ma + ngan

43. Ukara ing ngisor iki minangka tuladha wong kang lagi getun…

a. “Wah …atiku nelangsa, amarga saka tingkahku, akeh wong kang cilaka !”

b. “Menawi wonten lepatipun kula nyuwun pangapunten.”

c. “Kupat janure tuwa, yen lepat kula nyuwun pangapura.”

d. “Sepira luputku aku njaluk pangapura, ya….!”

44. Bapak nembe nyerat aksara Jawi.

Nyerat saka tembung lingga…

a. Erat c. Serat

b. Yerat d. Nyerat

45. Dheweke sekolah……. nyambut gawe tunggu toko.

Tembung lingga kang trep kanggo nggenepi ukara ing ndhuwur yaiku…

a. Sinambi c. Nyambi

b. Sambi d. Nyinambi

46. Wong kang gelem aruh-aruh marang wong liya, iku ateges wong kang duwe unggah-ungguh becik. Tuladha sapa

aruh kaya ing ukara ngisor iki, kejaba…

a. “Hebat…. sliramu juwara lomba maca geguritan ! ”

b. “Nuwun sewu ndherek langkung, Pak !”

c. “Mangga, Bu…!”

d. “Kok ketingal kesesa, badhe tindak pundi Pak !

47. Amargi ……, menawi sekolah kula namung……

Gegepana ukara ing ndhuwur manut unggah-ungguh basa kang becik !

a. cedhak, mlampah

b. celak, tindak

c. celak, mlampah

d. cedhak, tindak

48. Simbah …… bakmi goreng, rikala kula nembe…. saking sekolah.

Gegepana ukara ing ndhuwur manut unggah-ungguh basa kang becik !

a. dhahar, rawuh

b. nedhi, dugi

c. dhahar, teka

d. dhahar, dugi

49. Raden Gathutkaca satriya ing ngendi ?

a. Pringgandani

b. Ngastina

c. Amarta

d. Madukara

50. Raden Gathutkaca iku putrane sapa ?

a. Arjuna

b. Puntadewa

c. Werkudara

d. Duryudana

KUNCI JAWABAN BAHASA JAWA KELAS VII

1. C 11. C 21. D 31. B 41. C

2. B 12. B 22. C 32. C 42. A

3. A 13. D 23. A 33. D 43. A

4. C 14. B 24. B 34. B 44. C

5. B 15. B 25. D 35. A 45. B

6. A 16. A 26. B 36. C 46. A

7. B 17. B 27. A 37. C 47. C

8. B 18. B 28. C 38. B 48. D

9. D 19. A 29. C 39. C 49. A

10. D 20. B 30. B 40. D 50. C

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s