PREDIKSI UAS BHS JAWA KELAS IX


PREDIKSI ULANGAN UMUM AKHIR SEMESTER 1

TAHUN PELAJARAN 2011/2012

Mata Pelajaran

Kelas

:

:

Bahasa Jawa

IX (sembilan)

I. Wenehana tandha (l) ing salah sijining aksara a, b, c utawa d ing lembar wangsulan kang cumawis!

Wacan 1

image

1. Rumpakan ing wacan 1 iku kalebu tembang tembang macapat pupuh ….

a. dhandhanggula

b. pangkur

c. sinom

d. pocung

2. Guru wilangan lan guru lagune gatra 2 tembang macapat iku … .

a. 8 o

b. 8 u

c. 8 a

d. 8 i

3. “Amenangi jaman edan” ukara menika tegesipun ….

a. kahanan jaman kang saya rusak

b. ngalami jaman kang rusak

c. manungsane kang padha rusak

d. saiki jamane wis rusak

4. Ingkang njalari Serat Kalatidha menika kondhang ing antawisipun kados andharan ing ngandhap menika, kejawi … .

a. Isinpun namung cocog kangge para pangageng/pemimpin

b. Isinipun mentes, tansah cocog kangge pasinaon ing saben wekdal

c. Sekeca menawi dipunwaos/dipunsekaraken

d. Minangka jangka/ramalan jaman ingkang badhe dhateng

5. Tembang macapat ing ndhuwur kalebu serat/buku kang kondhang, kaanggit salah sawijining pujangga saka Kraton Surakarta, sapa asmane pujangga iku?

a. KGPAA Mangkunagara IV

b. KGPAA Magkunagara III

c. R.Ng. Rangga Warsita

d. R.Ng. Sindusastra

Wacan 2

BEKAKAK SAPARAN

Setaun sepisan ing sasi Sapar masyarakat ing dhusun Ambarketawang Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman nganakake upacara tradhisional Saparan. Amarga ditindakake ing Kecamatan Gamping, mula banjur kondhang diarani Saparan Gamping.

Kajaba ing Ambarketawang, uga ana papan liya sing nindakake upacara Saparan, kayata Wonokromo ing Kabupaten Bantul.

Saparan Gamping beda karo Saparan ing papan liyane. Adicara iki ditindakake kanthi nganakake arak-arakan saka Bale Dhusun Ambarketawang tumuju Gunung Gamping saka kidul wetan Bale Dhusun Ambarketawang. Salah sawijining paraga sing diarak awujud bekakak. Bekakak yaiku tetironing manungsa arupa pengantin sing digawe saka glepung beras ketan dicampur beras jawa. Jerone bekakak diisi juruh gula klapa sing diwenehi warna abang. Warna abang iki lambang getih manungsa. Bekakak mau dipukul ing tandhu, mawa piranti sing warna-warna. Sawise tekan Gunung Gamping, bekakak banjur disembelih, minangka lambang pangurbanan utawa sedhekah.

6. Upacara bekakak Saparan ing Dhusun Ambarketawang, Kecamatan Gamping. Dhusun Ambarketawang, Kecamatan Gamping iku kalebu wewengkon … .

a. Kabupaten Sleman

b. Kabupaten Kulonprogo

c. Kota Madya Yogyakarta

d. Kabupaten Bantul

7. Apa kang diarani Bekakak iku?

a. tetironing manungsa arupa pengantin

b. tetironing manungsa arupa buta

c. tetironing manungsa arupa kewan

d. sesajen arupa panganan kang digawe saka beras ketan

8. Apa sebabe upacara tradhisional saparan iku banjur kondhang diarani Saparan Gamping?

a. Amarga ditindakake ing sasi Sapar

b. Amarga ditindakake ing Dhusun Ambarketawang

c. Amarga ditindakake ing Kecamatan Gamping

d. Amarga saparan Gamping beda karo Saparan ing papan liya.

9. Bekakak iku digawe saka apa?

a. beras ketan dicampur beras jawa

b. beras ketan dicampur gula jawa

c. beras jawa dicampur terigu

d. beras ketan dicampur kanji

10. Anane bekakak Saparan iku kanthi cara gethok tular. Gethok tular tegese … .

a. Crita turun temurun kanthi lisan

b. Kanthi cara tinulis ing buku

c. Kanthi prajanjen

d. Mung tiru-tiru

11. Upacara tradhisional Bekakak Saparan dipunwontenaken kangge nguri-uri budaya tradhisional. Nguri-uri tegesipun … .

a. nyengkuyung

b. mbudidaya

c. ngregengake

d. ngipuk-ipuk

Wacan 3

Dhandhanggula

Lamun sira anggeguru kaki,

amiliha manungsa kang nyata,

ingkang becik martabate,

sarta kang wruh ing kukum,

kang ngibadah lan kang wirangi,

sokur oleh wong tapa,

ingkang wus amungkul,

tan mikir pawehing liyan,

iku pantes sira guronana kaki,

sartane kawruhana.

12. Piwucal salebeting tembang dhandhanggula ing nginggil nelakaken bilih tiyang ingkang pantes dipundadosaken guru kados kasebat ing ngandhap menika kejawi … .

a. Sae tumindakipun

b. Mangertos dhateng angger-angger

c. Tumemen anggenipun ngibadah

d. Tansah metang peparingipun tiyang sanes

13. Kang ngibadah lan kang wirangi. Tembung wirangi tegesipun … .

a. Sregep ngibadah

b. Ngisin-isini tumindake

c. Kabeh janjine ditetepi

d. Isin menawa tumindak ala

14. Tan mikir pawehing liyan. Tegesipun ukara menika … .

a. Wis ora njagakake pawewehing liyan

b. Seneng paweh marang wong liyan

c. Njagakake pawehing liyan

d. Paweh marang wong liya kanthi lila legawa.

15. Tembang dhandhanggula menika pethikan saking serat menapa ?

a. Wulang Sunu

b. Wedhatama

c. Tripama

d. Wulangreh

16. Tembang dhandhanggula ing nginggil kapethik saking serat anggitan salah satunggaling pujangga ingkang kondhang, inggih menika … .

a. Sunan Pakubuwana IV

b. Sunan Pakubuwana V

c. KGPAA Mangkunegara IV

d. R.Ng. Ranggawarsita

17. Kapinterane pujangga iku ana werna 8 (wolu) salah sijine yaiku Awicarita, kang tegese … .

a. pinter kasusastran

b. pinter crita, ndongeng

c. pinter kagunan, sekti

d. kacukupan uripe

18. Maca geguritan kanthi pocapan kang cetha, las-lasan, ora bindheng, ora blero, ateges nggatekake ….

a. wirama

b. wicara

c. wiraga

d. wirasa

19. Priya anggone maca geguritan kanthi ngguya-ngguyu, kamangka isining geguritan sakjane nrenyuhake. Ateges Priya anggone maca geguritan ora nggatekake ….

a. wirama

b. wicara

c. wirasa

d. wiraga

20. Pak Naya kae bebasane … uripe tansah was sumelang atine, amarga kakehan tanggungan kang kudu dirampungake. Kanggo ngganepi ukara ing ndhuwur migunakake bebasan ….

a. angon ulat ngunbar tangan

b. esuk dhele sore tempe

c. gawe luwangan ngurugi luwangan

d. ancik-ancik pucuking eri

21. Anggone ngaku sedulur mung marang wong sing sugih bebasane ….

a. adol lenga kari busik

b. kaya banyu karo lenga

c. kadang konang

d. nguthik-uthik macan dhedhe

22. Wong iku narima ing pandum. Diwenehi wae wis matur nuwun, aja malah njaluk sing neka-neka, iku diarani ….

a. diiwenehi ati ngrogoh rempela

b. ngubak-ubak banyu bening

c. mbalung usus

d. nguyahi segara

23. Wong duwe gegayuhan iku kudu ngelingi marang kahanane, upamane kepengin dadi dhokter nanging ora duwe ragad kanggo sekolah iki rak jenenge ….

a. Asu gedhe menang kerahe

b. Jati ketlusuban ruyung

c. Cebol nggayuh lintang

d. Sadumuk bathuk sanyari bumi

24. Madege kraton Ngayogyakarta, kacetha ing sengkalan kang awujud gambar/pepethan naga loro ungkur-ungkuran kang buntute padha wewuledan. Manawa diwaca unine “Dwi Naga Rasa Tunggal” nuduhake angka taun ….

a. 1682

b. 1286

c. 1862

d. 1982

25. Taun kelairane Bapake Suta manawa sinengkalan unine “Danawa Catur Malebu Jagad” . Ateges Bapake Suta lair taun ….

a. 1955

b. 1965

c. 2003

d. 1945

26. Wasana cekap semanten atur kula, bok bilih wonten kithaling atur, miwah subasita ingkang boten nuju prana, kula nyuwun pangapunten. Ukara iku trep kanggo ….

a. miwiti sesorah

b. ngandharake isi sesorah

c. muji syukur marang Gusti

d. mungkasi sesorah

27. Gawe teks sesorah iku kudu runtut manut urut-urutane, yaiku … .

a. Pamuji, salam pambuka, isi, pangarep-arep, panutup

b. salam pambuka, pamuji, isi, pangarep-arep, panutup

c. salam pambuka, pamuji, isi, panutup, pangarep-arep

d. salam pambuka, pamuji, pangarep-arep isi, , panutup

28. Basa kang trep kanggo ngaturake puji syukur marang Gusti ing sesorah yaiku ….

a. sumangga kula dherekaken manjataken puji sukur …

b. sumangga kita panjataken puji sukur …

c. sumangga kula dherekaken ngaturaken puji sukur …

d. sumangga sareng-sareng memuji sukur …

29. Sedaya kedah dipungatosaken nalika sesorah, kejawi ….

a. basa kedah laras kaliyan sinten ingkang dipunadhepi saha swasananipun.

b. solah bawa/patrap kedah mantep saha teteg

c. dipun kathahi ndhagel supados regeng

d. swanten sekeca dipunmirengaken

Wacan 4

image

30. Menapa irah-irahanipun waosan ing nginggil ?

a. Dewa Ruci

b. Werkudara

c. Yudhistira

d. Kresna

31. Nama-nama ing ngandhap menika ingkang sanes putranipun werkudara inggih menika … .

a. Gathutkaca

b. Antaboga

c. Antasena

d. Antareja

32. Kasatriyane werkudara iku ing … .

a. Plangkawati

b. Jodhipati

c. Sapta Baruna

d. Madukara

33. Werkudara menika putranipun Pandhu kaliyan … .

a. Kunthi

b. Madrim

c. Subadra

d. Setyawati

34. Ukara ing ngandhap menika ingkang leres uanggah-ungguhipun inggih menika … .

a. Bapak nembe sare nalika rayi kula siram.

b. Mangga nedha rumiyin, Bu !

c. Simbah nembe siram dene Danar nembe nedha.

d. Menawi Ibu badhe tindak kula kondur kemawon.

35. Unggah-ungguh basa ingkang trep nalika ana tamu nggoleki Bapak, ananging Bapak lagi turu yaiku ….

a. “Mangga lenggah rumiyin Mas, Bapak nembe ngaso!”

b. “Mangga lenggah rumiyin Mas, Bapak nembe sare!”

c. Mangga lenggah rumiyin Mas, Bapak nembe turu!”

d. “Mangga lungguh rumiyin Mas, Bapak saweg sare!”

36. “Aku diwenehi dhuwit Bapak selikur ewu rupiyah.” Ukara menika menawi dipunowahi dados basa krama, ingkang leres inggih menika ….

a. “Kula dipuncaosi arta Bapak setunggal likur ewu rupiyah.”

b. “Kula dipunparingi arta Bapak selikur ewu rupiyah.”

c. Kula dipunparingi arta Bapak kalih dasa setunggal ewu rupiah.”’

d. “Kula dipuncaosi arta Bapak kalih dasa setunggal ewu rupiyah.”

37. Ing ngandhap menika ingkang kedah dipungatosaken nalika srawung, kejawi ….

a. Migunakake basa kang trep marang wong sing diajak guneman.

b. Miliha tetembungan kang becik, aja kasar gawe seriking ati.

c. Guneman aja kesusu, keseron utawa alon banget.

d. Yen guneman kudu karo lungguh, supaya kepenak.

38. Tiyang tetepangan limrahipun sepisanan nyuwun priksa babagan asma . Basanipun ingkang leres inggih menika … .

a. Nuwun sewu ndherek nepangaken, sinten asma panjenengan ?

b. Nuwun sewu, sapa njenengan ?

c. Ditepungake sapa njenengan ?

d. Nyuwun pangapunten , njenengan sapa ?

39. Manut polaning ukara, ukara-ukara ing ngisor iki kang nduweni pola J-W tinemu ing ukara ….

a. Ibu nembe sare.

b. Imron nyapu latar.

c. Dinten Selasa Bapak tindak Jakarta.

d. Yuni tuku buku.

40. Kadang Tani padha nandur pari. Polaning ukara iku ….

a. J-W

b. J-W-L-katrangan

c. J-W-L

d. Katrangan-J-W-L

41. Perangane ukara sing sipate mardika bisa manggon ing tengah , ngarep utawa mburi, yaiku …

a. jejer

b. katrangan

c. wasesa

d. lesan

42. Sing nganggo klambi bathik kae numpak sepedha anyar. Jejere ukara iku … .

a. klambi abang

b. numpak

c. sing nganggo klambi bathik kae

d. anyar

43. Ukara-ukara ing ngisor iki migunakake katrangan, kang mapane ing ngarep ….

a. Adhiku ing ngarepan maca kalawarti Djaka Lodhang.

b. Ibu mundhut gendhis ing peken.

c. Aku budhal sekolah jam 6 esuk.

d. Kala wingi bapak tindak Jakarta kaliyan ibu.

44. Ukara ing ngisor iki kang pandhapuke migunakake katrangan piranti yaiku … .

a. Rida nulis layang kanggo kancane.

b. Dheweke nonton wayang nganggo sepedha.

c. Wis jam 8 durung ana kang rawuh.

d. Wingi sore ibu mundhut pelem.

45. Amarga ora sarapan Darna semaput ing tengah lapangan. Ukara iku nganggo katrangan …

a. sarat

b. tujuwan

c. akibat

d. sebab

46. Adhiku anggone melu rebutan apem nganti sikile kepidak-pidak. Ukara iku nganggo katrangan ….

a. papan

b. sebab

c. tujuwan

d. akibat

47. Ukara ing ngisor iki kang migunakake katrangan tujuwan ….

a. Apeme 12 kwintal mulane kabeh mesthi komanan.

b. Bekakak digawa menyang Gunung Gamping.

c. Sawise tekan gunung Gamping Bekakak banjur dibeleh.

d. Supaya ora kabotan apem dipikul wong pirang-pirang.

48. Ukara ingkang ngginakaken katrangan wekdal inggih menika ….

a. Anggonku ngenteni nganti rong jam luwih.

b. Amarga suk-sukan akeh wong sing semaput.

c. Sing padha nonton Bekakak pancen akeh tenan.

d. Kabeh katon padha seneng nonton Bekakak Saparan.

49. Ukara ing ngisor iki kang migunakake tembung-tembung homograf yaiku … .

a. Gendheng kang pecah kudu enggal diganti, isih asring udan.

Gendheng tenan kowe, dienteni meh telung jam lagi njedhul.

b. Dhandhanggula kalebu sekar macapat.

Sekar kanthil menika awis regipun.

c. Wetengku wis krasa luwe.

Aku uga ngelih banget

d. Supaya aman nyelengi wae ing bank Bang Teja durung rawuh.

50.      

image

Tulisan aksara jawa iku manawa katulis latin … .

a. Bukune gambar iku regane 2.000 rupiyah.

b. Buku gambar iku rega 2.000 rupiyah.

c. Bukune gambar iku rega 1.000 rupiyah.

d. Buku gambar iku regane 1.000 rupiyah.

¦£¦

NO.

KUNCI

NO.

KUNCI

NO.

KUNCI

1

C

21

C

41

B

2

D

22

A

42

C

3

B

23

C

43

D

4

A

24

A

44

B

5

C

25

D

45

C

6

A

26

D

46

D

7

A

27

B

47

D

8

C

28

C

48

A

9

A

29

C

49

A

10

A

30

B

50

D

11

D

31

B

   

12

D

32

B

   

13

D

33

A

   

14

A

34

C

   

15

D

35

B

   

16

A

36

B

   

17

B

37

D

   

18

B

38

A

   

19

C

39

A

   

20

D

40

C

   

One thought on “PREDIKSI UAS BHS JAWA KELAS IX”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s