PREDIKSI UAS BHS JAWA KLS VIII


PREDIKSI ULANGAN AKHIR SEMESTER 1

TAHUN PELAJARAN 2011/2012

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa

Kelas : VIII (Delapan)

I. Miliha salah sijining wangsulan kang bener, kanthi ngirengi ( l ) ing wangsulan A, B, C, utawa D!


Wacan 1

 image

1. Guru gatrane tembang ing dhuwur ana … gatra.

A. 5

B. 4

C. 7

D. 6

2. Tembang ing dhuwur kalebu tuladha ….

A. tembang Gambuh

B. tembang Kinanthi

C. tembang Pucung

D. tembang Megatruh

3. Guru wilangan gatra katelu tembang ing dhuwur, ana …

A. 6

B. 12

C. 10

D. 8

4. Batangane tembang ing dhuwur, yaiku …

A. klenthing

B. maesa

C. jaran

D. gajah

5. Ukara ing ngisor iki migunakake tembung camboran, kejaba ….

A. Rendi tuku semar mesem.

B. Ibu mundhut randha royal.

C. Tandure ijo royo-royo, lir pendah permadani ginelar.

D. Urip ing arcapada iku ora suwe, pada karo mampir ngombe.

6. Ukara ing ngisor iki migunakake tembung saroja dumunung ing …

A. Para among tani sami sayuk rukun andandosi ilen-ilen sabin.

B. Aku tuku camilan kang arane kuping gajah.

C. Endhog ceplok iku uga diarani mata sapi.

D. Nagasari iku pancen enak.

7. Gugon tuhon kang kalebu pangane Bethara Kala, yaiku ….

A. Wong wadon mangan ing tengah lawang.

B. Aja ngidoni sumur.

C. Bocah ontang-ating.

D. Ora kena lelungan ing dina Setu Paing.

8. Upaca ruwatan bocah sukerta limrahipun ngangge nanggap ringgit kanthi lampahan …

A. Dewi Sri

B. Murwakala

C. Bethara Kala

D. Bharatayuda

9. Ukara ing ngisor iki kang migunakake tembung entar, kajaba ….

A. Pak Seno iku yen ngendikan tembunge pedhes.

B. Bocah wadon iku manis banget eseme, mula saben jaka padha kepencut.

C. Wong kang ora duwe iku direwangi adus kringet saben dinane.

D. Mbok Minah saben dina ngangsu banyu menyang sendhang.

10. “ Aku ora lali karo welinge biyen “

“ Ing kebon welinge dipateni Mas Andi “

Andharan ing nginggil migunakake tembung ….

A. homograf

B. homonim

C. dasanama

D. sinonim

11. Ing ngisor iki kang kalebu tuladha cangkriman ….

A. Jenang gula aja lali.

B. Nglemah bengkah, nyela-nyela wae.

C. Roning mlinjo, yen sampun sayah mangga ngaso.

D. Embokne dielus-elus anake diidak-idak.

Wacan 2

Ajining Dhiri Gumantung Kedaling Lathi

Micara menika minangka sarana tiyang medharaken gagasan dhateng tiyang sanes. Menawi kita srawung kedah migunakaken basa lan tata krama ingkang sae, supados tiyang ingkang dipunajak srawung boten gela ing manah, sebab rumaos boten dipunajeni.

Tiyang micara menika wonten ingkang saged ngraketaken pasedherekan, nanging saged ugi methalaken kekadangan. Menawi kirang ing pangatos-atos tetembungan saged dados seriking manah salaminipun malah wonten tetembungan ingkang damel cilakanipun tiyang sanes. Wonten unen-unen makaten “ Ngati-ati ing sabarang ucap, tetembungan kang landhep, landhepe bisa ngungkuli pedhang.” Bab makaten wau sampun ngantos ndadosaken ajrih micara. Prayoginipun micara menika prasaja lan sacekapipun kemawon.

Kathah tiyang ingkang dipunkurmati, dipunajeni tiyang sanes awit saking pangandikanipun. Tete- bungan ingkang sae dipunkantheni tatakrama ingkang trep saged damel lancaring sesrawungan.

12. Andharan kang trep kaliyan teges “ Ajining dhiri gumantung kadaling lathi “ inggih menika…

A. Srawung kedah migunakake basa lan tata krama ingkang sae.

B. Tiyang dipunkormati tiyang sanes awit saking pangandikanipun.

C. Tetembungan saged damel seriking manah salaminipun.

D. Dhiri lan lathi menika sami kemawon ajinipun.

13. Bab ingkang dipun gatosaken tiyang srawung kados kasebat ing ngandhap menika, kejawi …

A. migunakaken basa laras kaliyan kawontenan

B. migunakaken tata krama ingkang sae

C. polatan sumeh, grapyak

D. swantenipun banter supados tiyang nggatosaken

14. Wong sing pinter srawung bakal oleh mupangat sing migunani tumprap uripe, kaya kasebut ing ngisor iki, kejaba …

A. tentrem uripe

B. akeh bandhane

C. akeh sanak sadulure

D. dikurmati wong liya

15. Tuladha ingkang leres minangka gegambaran “Ngati-ati ing sabarang ucap, tetembungan kang landhep,landhepe bisa ngungkuli pedhang ,” inggih menika …

A. Guneman iku saprelune wae marang wong liya.

B. Aja kakehan omong marang wong sing durung kenal.

C. Tetembungan bisa gawe serik lan cilakaning wong liya.

D. Wong sing pinter omong bakal mulya uripe.

16. Kowe diutus Bapak ngaturake layang marang Pak Carik, sawise rampung anggonmu caos lapuran marang Bapak mangkene ….

A. Pak, serate mpun ditampi Pak Carik, lan Pak Carik criyos matur nuwun.

B. Pak, serate sampun kula wenehake Pak Carik, lan Pak Carik matur nuwun.

C. Pak seratipun ditampi piyambak dening Pak Carik, lan Pak Carik matur nuwun.

D. Pak, seratipun sampun kula caosaken Pak Carik, dipun tampi piyambak dening Pak Carik, lan Pak Carik matur nuwun.

17. Nalika Bapak … saka kantor, aku mentas wae … saka omahe kancaku. Ukara iki dadi sampurna lan cocog manun unggah-ungguhe yen tembunge …

A. rawuh, tindak

B. rawuh, rawuh

C. mulih, lunga

D. rawuh, mulih

18. Pak Gatot ndhawuhi Dika supaya atus- atur. Luwih dhisik didhawuhi sowan ana daleme Pak Lurah, supaya rawuh kendhuri mengeti 40 dina sedane Mbah Guru. Ature Dika sing bener …

A. Pak Lurah kula diutus Pak Gatot, supados njenengan rawuh ing griyane Pak Gatot, saperlu mengeti kawandasa dinten sedane Mbah Guru.

B. Pak Lurah kula didhawuhi Pak Gatot, supados panjenengan rawuh ing griyane Pak Gatoto, saperlu mengeti sekandasanipun dinten sedanipun Mbah Guru.

C. Pak Lurah kula dipundhawuhi Pak Gatot, supados panjenengan rawuh wonten ing dalemipun Pak Gatot saperlu mengeti kawandasa dinten sedanipun Mbah Guru.

D. Pak Lurah kula diken Pak Gatot, supados panjenengan rawuh wonten dalemipun Pak Gatot, saperlu mengeti kawandasa sedanipun Mbah Guru.

19. Putih memplak kadya …

A. kapuk diwusoni

B. manuk branjangan

C. merak kesimpir

D. mas sinangling

20. Swarane kaya ….

A. bantheng ketaton

B. ula tapak angin

C. mbelah-mbelahna bumi

D. bledheg

21. Ririn iku alise …

A. ngembang pundak

B. nawon kemit

C. ngudhup turi

D. nanggal sepisan

22. Margana nek guneman “ Lunyu ilate “ mula kancane padha ora percaya. Lunyu ilate duwe

teges ….

A. seneng nacad

B. seneng mencla-mencle

C. sugih omong

D. sugih pangapura

23. Negarane dhewe iki wis kaloka kabudayane ana ing saindenging bawana. Tembung kaloka

dasanamane ….

A. Xg

B. Mrut

C. misuwu/

D. [toy

24. Ukara ingkang migunakake homonim inggih menika ….

A. 1. Suguhane ora kalong sebab Bu Tini ora nawakake.

2. Bubure kok kalong, sapa sing mangan ?

B. 1. Bapak nembe gerah waja mila tindak Puskesmas.

2. Waja menika basa kramanipun untu.

C. 1. Dheweke golek kawruh kanggo sangunipun urip.

2. Pardedek anggone nonton wayang golek sawengi natas.

D. 1 Surti damel kesed saking sepet.

2. Sepet menika kula angge asah-asah.

25. Ing wanci ratri sang sitaresmi jumedhul amadhangi jagad, kados anggentosi kalenggahanipun Sang Surya. Dasanamane sang surya kaya kasebut ing ngisor iki, kejaba ….

A. sang kartika

B. sang bagaskara

C. sang surya

D. sang bagaspati

26. Nandhitya diutus Ibune, mamitake marang Pak Yoga yen ora bisa arisan, sebab Bapake lagi gerah, nanging Nandhitya lali sebab diampiri Rahema diajak dolan. Apa sing kudu ditindakake Nandhitya marang Bapake ?

A. Matur terus terang kaluputan lan ora bakal mbaleni malih.

B. Ethok-ethok ora ngerti sebab Bapake ya ora priksa.

C. Nyalahake Rahema sing ngajak dolan

D. Matur yen wis dipamitake, sebab Bapake ora priksa mula ya ora apa-apa yen ngapusi.

27. Kowe didukani Bapak, awit dikira njupuk dhuwit sing ana lemari, nalika Bapak ngendika apa sing kok tindakake ?

A. Meneng wae sing penting aku ora njupuk.

B. Nakoni sedulur liyane, lan nglapurake marang Bapak supaya sing njupuk didukani.

C. Ngenteni nganti Bapak rampung ngendika, lagi aku matur yen aku ora njupuk.

D. Nyela pangandikane Bapak, sebab aku rumangsa ora salah.

28. Bab sing kudu digatekake wong sesorah kaya kasebut ing ngisor iki, kejaba ….

A. basa sing digunakake

B. mlaka-mlaku

C. solah bawa

D. irama swara

29. Saderengipun kula matur kathah-kathah, mangga kula lan panjenengan tansah ngaturaken Puja lan syukur wonten ngarsanipun Pangeran Ingkang Maha Agung, inggih awit ……….

Andharan iku peranganipun sesorah sing diarani …

A. pambuka

B. wigatining atur

C. pangarep-arep

D. panutup

30. Para tamu ingkang dahat sinuba ing pakurmatan, ing saben tanggal 10 Nopember bangsa Indonesia tansah mengeti dinten ageng, inggih menika dinten Pahlawan. Kula lan panjenengan sedaya mangertos, bilih rikala tanggal 10 Nopember 1945 ing kitha Surabaya wonten lelampahan ….

Andharan iku tuladha …

A. pambuka

B. wigatining atur

C. pangarep-arep

D. panutup

31.

image

A. putus

B. migung

C. putung

D. buntung

32. Kegedhen panjangka nanging kurang sarana. Bebasane …

 

image


Wacan 3

Resi Suwandageni duwe putra loro, kang pambayun arane Raden Sumantri dene rayine Raden Sukrasana. Raden Sumantri satria kang bagus lan sekti mandraguna. Dene Raden Sukrasana luwih sekti maneh. Kuciwane Raden Sukrasana rupane ala. Bathuke nonong, mripate mlolo, irunge pesek, untune nginggih kaya eri pandhan, mawa siyung Bathara kala,lsp.

33. Bakuning gagasan ( ide pokok ) ing wacan, yaiku ….

A. Resi Suwandageni duwe putra loro

B. Raden Sukrasana luwih sekti nanging rupane ala

C. Raden Sumantri satria kang bagus lan sekti mandraguna

D. Kang pembarep arane Raden Sumantri

34. Putranipun Resi Suwandageni ingkang ageng asmanipun ….

A. Raden Sukrasana

B. Raden Sumantri

C. Raden Sasrabahu

D. Raden Kumbakarna

35. Raden Sumantri satria kang bagus lan sekti mandraguna. Sekti mandraguna tegesipun, kajaba ….

A. sugih kaprawiran

B. tansah sendika dhawuhipun pimpinan

C. mboten wonten ingkang nandingi

D. saged ngrampungi sedaya pakaryan

36. Ukara ing ngandhap menika ingkang migunakaken tembung andhahan inggih menika ….

A. Resi Suwandageni duwe putra loro

B. Raden Sumantri satria bagus lan sekti

C. Raden Sukrasana luwih sekti maneh

D. Kuciwane Raden Sukrasana rupane ala

37. Ringgit menika asiling kabudayan Jawi. Ringgit purwa sami kaliyan ….

A. Ringgit golek

B. Ringgit tiang

C. Ringgit wacucal ( kulit )

D. Ringgit beber

38. Ingkang kalebet kadang pandhawa inggih menika ….

A. Puntadewa, Arjuna, Bima, Nakula, Sadewa

B. Puntadewa, Karna, Arjuna, Werkudara, Nakula

C. Yudhistira, Werkudara, Nakula, Sadewa, Gathotkaca

D. Karna, Arjuna, Bima, Nakula, Sadewa, Gathotkaca

Wacan 4

Wisata Baron kang mapan ing desa kemadang watara 20 km saka kutha Wonosari mangidul, minangka salah sawijining papan wisata alam sing dadi aset wisata kondhang ing gunungkidul lan ing Yogyakarta.

39. Wisata Baron kang mapan ing desa kemadang, dadi aset wisata sing kondhang ing gunungkidul lan ing Yogyakarta.. Dasanamane kondang ….

A. misuwur, kawentar

B. kawentar, samirana

C. misuwur, baruna

D. baruna, samirana

40. Bakuning gagasan kang dumung ing paragraf kasebut yaiku ….

A. Wisata Baron mapan ing desa kemadang 20 km sakidule kutha Wonosari

B. Wisata Baron kondhang ing Gunungkidul lan Yogyakarta

C. Wisata Baron kalebu salah sawijining wisata bahari

D. Baron dadi aset wisata

41. Ukara-ukara ing ngisor iki kang mujudake ukara pitakon …

A. Wacanen resep saka Pak Dokter kuwi !

B. Ayo padha sarapan saiki !

C. Apa sliramu lara watuk ?

D. Ngertia mono, aku wingi sregep sinau.

42. Budhala mau-mau aku ora telat. Ukara iki tuladha ukara ….

A. sambawa

B. mokal

C. pakon

D. pangajak

43. Aja dumeh menang, banjur umuk. Manawa ditulis nganggo aksara Jawa ….

image

44. Aja ngidoni sumur, ora ilok. Manawa ditulis nganggo aksara Jawa ….

A. image

45. Unggah ungguh kang bener ing ukara ngisor iki yaiku

A. Ayo ibu-ibu, padha bareng-bareng tilik bu Camat sing lagi lara!

B. Mangga para kanca, sami nuweni Badri ingkang nembe gerah!

C. Ayo Bu Nina, saiki wae olehe tilik Bu Lurah sing lagi gerah!

D. Mangga Mbah, menawi badhe nuweni Mbah kakung ingkang nembe sakit, wonten griya sakit!

Wacan 5

Sekar pangkur kang winarna

Lelabuhan kang kanggo wong aurip

Ala lan becik puniku

Prayoga kawruhana,

Adat waton puniku dipun kadulu

Miwah ingkang tata karma

Den kaesthi siyang ratri

46. Tembang ing dhuwur kalebu tembang macapat

A. Kinanti

B. Pangkur

C. Gambuh

D. Pucung

47. Wewatone tembang kasebut ing dhuwur yaiku ….

A. 8a, 8i, 8u, 7a, 12u, 8a, 8i

B. 7u, 10u, 12i, 8 u, 8u

C. 12u, 10i, 8u, 8a, 7u

D. 8a, 11i, 8u, 7a, 12u, 8a, 8i

Wacan 6

Saben pojok tinemu papan kanggo jaga. Ing sanjabane benteng ana blumbang amba tur jero ngubengi benteng, aran jagang. Manawa arep mlebu wewengkon kraton kudu ngliwati jagang lan benteng, uga diyasani kori gerbang kang aran plengkung.

Sakawit plengkung mau ana lima, sisih kulan aran plengkung Jagabaya, sisih wetan plengkung Madyasura, sisih lor kulon Jagasura sisih kidul plengkung Nirbaya, katelah uga plengkung Gadhing, lan plengkung Tarunasura uga katelah plengkung Wijilan.

48. Manut wacan ing dhuwur, blumbang amba ing sajabaning beteng diarani ….

A. Plengkung

B. gerbang

C. Jagang

D. Jagasura

49. Kori gerbang utawa gapura lumrahe kanggo mlebu ing wewengkon kraton. Plengkung

Gading mapane ana ing ….

A. sisih kulon

B. sisih wetan

C. sisih lor

D. sisih kidul

50. segsekepelFirubu=ti=gi mujudake cangkriman kang batangane……

A. nanas

B. salak

C. andha

D. kelut

KUNCI WANGSUKAN SEMESTER 1 KELAS 8

1. B 26. A

2. C 27. C

3. D 28. B

4. D 29. A

5. C 30. B

6. A 31. C

7. C 32. A

8. B 33. A

9. D 34. B

10. B 35. B

11. D 36. D

12. B 37. C

13. D 38. A

14. B 39. A

15. C 40. D

16. D 41. C

17. D 42. A

18. C 43. C

19. A 44. A

20. C 45. C

21. D 46. B

22. B 47. D

23. C 48. C

24. C 49. D

25. A 50. B

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s