Silabus dan RPP Bahasa Jawa Kurikulum 2013 Kelas VII


 

Tuladha Silabus, RPP Basa Jawa Kurikulum 2013 SMP/MTs.

 

SILABUS

Nama Sekolah     : SMP Negeri 1 Wonosari

Mata Pelajaran    : Bahasa Jawa

Kelas/ Semester   : VII/ Ganjil

 

Standar Kompetensi          

Memahami wacana lisan sastra/ non sastra dalam kerangka budaya Jawa

No

Kompetensi Inti

Kompetensi Dasar

Materi

Indikator

Pengalaman Belajar Siswa

Alokasi

Waktu

Sumber

Penilaian

 
 

1.1

Menghargai dan menghayati

ajaran agama yang dianutnya

 

Menanggapi geguritan tradisi gotong royong di lingkungan tempat tinggal.

Geguritan gotong royong di masyarakat

1.       Mengartikan kata-kata sulit dengan tepat

2.       Menyebutkan intisari geguritan  dengan santun

3.       Menyebutkan nilai moral dalam geguritan dengan santun

4.       Memberikan pendapat tentang isi geguritan dengan santun

1.     Siswa dapat mengertikan kata-kata dalam gegutitan.,

2.     Siswa memberikan pendapat tentang isi geguritan dengan santun

3.     Siswa menjawab pertanyaan guru dengan santun

 

1 X 40’

Bausastra Jawa

Buku teks

LKS

 

Tes tertulis

 

 Mengetahui,                                                                                                          Wonosari, 16 Juli  2013

Kepala Sekolah                                                                                                     Guru Mata Pelajaran

 

………………………                                                                                                                                 …………………………..

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

    Nama Sekolah            : SMP N 1 Wonosari

                                        Mata Pelajaran            : Bahasa, Sastra, dan Budaya Jawa

                                        Kelas/ Semester          : VII/ Ganjil

                                        Materi Pokok              : Geguritan

                                        Tema                           : Gotong royong

                                        Sub Tema                   : Geguritan tentang gotong royong

                                        Alokasi Waktu           : 1 X 40 menit

 

 

A.      Kompetensi          :

1.                Memahami wacana lisan sastra dalam kerangka budaya Jawa

 

B.       Kompetensi Dasar

Menanggapi geguritan tradisi gotong royong di lingkungan tempat tinggal.

C.       Indikator  Pencapain Kompetensi           

1.      Mengartikan kata-kata sulit dengan tepat

2.      Menyebutkan intisari geguritan  dengan tepat

3.      Menyebutkan nilai moral dalam geguritan

4.      Memberikan pendapat tentang isi geguritan dengan santun

 

D.      Materi Pembelajaran

 

 Ayo Gotong Royong

 

Kembang-kembang terong

Mbang terong megare sore

Ayo gotong royong

Gotong royong nyambut gawe

 

Kembang-kembang lembong

Mbang lembong dironce-roce

Ayo gotong royong

Guyup rukun kabeh wargane

……………………………                                

Wus dadi kodrate

Manungsa mono tan  bisa urip dhewe

Saka lahir prapteng patine

Tansah gumantung sapepadhane

 

Mula,  urip gotong royong kang pinatri ing telenging nala

Tindakna ywa nganti kepeksa

Kudu lila legawa

Sepi ing pamrih rame ing gawe

Iku semboyane

Mempeng makarya kiwakna pepulih

Murih salwiring gati

Titi tamat telas lulus basuki

 

Kabeh pakaryan  linakwan

Kanthi seneng ulat padhang tan nggresula

Urun bau suku, penggalihan, apadene  redana

Kanthi dhasar karukunan

Mahanani bebrayan kang tata tentrem karta raharja

 

 

E.       Metode Pembelajaran

Metode                 : Permodelan, Tanya jawab, Penugasan

Model                   :

 

F.        Kegitan Pembelajaran

a.       Kegiatan Pendahuluan

1.    Siswa merespon salam dan pertanyaan dari guru berhubungan dengan kondisi dan pembelajaran sebelumnya.

2.    Siswa menerima informasi tentang keterkaitan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan.

3.    Siswa menerima informasi kompetensi, materi tujuan, manfaat, dan langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan.

4.    Siswa mengungkapkan pengalaman siswa dalam membaca geguritan.

b.      Kegiatan Inti

1.    Guru sebagai model membacakan  membaca geguritan tradisi gotong royong dengan intonasi, lafal, dan ekpresi  yang tepat,

2.    Guru menunjuk siswa untuk membaca geguritan didepan kelas dengan penuh percaya diri

3.    Siswa dan guru  bertanya jawab tentang isi geguritan dengan santun

4.    Siswa memberikan pendapat tentang isi geguritan dengan santun

5.    Siswa menjawab pertanyaan guru dengan santun

c.       Kegiatan Penutup

1.    Siswa dan guru melakukan refleksi dengan menanyakan ke siswa hambatan yang dihadapi dalam menemukan ciri-ciri geguritan  dari buku antologi geguritan

2.    Guru bersama Siswa menyimpulkan pelajaran.

3.    Pemberian tugas mencari geguritan melalui internet atau majalah berbahasa Jawa

 

 

G.      Teknik dan Bentuk Instrumen

Teknik

Bentuk

Pengamatan sikap

Lembar pengamatan sikap

Tes tertulis

Tes uraian

 

 

a.       Pengamatan sikap

Lembar pengamtan sikap

No.

Nama Siswa

Religius

Jujur

Tanggung jawab

Santun

BT

MT

MB

MK

BT

MT

MB

MK

BT

MT

MB

MK

BT

MT

MB

MK

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.      Pedoman sikap

Rubrik

Ket.

Sama sekali tidak menunjukan usaha sungguh-sungguh dalam melakukan kegiatan

 

Menunjukan sudah ada usaha susngguh-sungguh dalam melakukan kegiatan tetapi masih sedikit dan belum ajeg/konsisten

 

Menunjukan data usaha sungguh-sungguh dalam melakukan kegiatan yang cukup sering dan mulai ajeg/konsisten

 

Menunjukan adanya usaha sungguh-sungguh dalam melakukan kegiatan secara terus-menerus dan ajeg/konsisten

 

 

c.       Tes tertulis

Tes uraian

1.    Indikator soal

a.    Sisws dapat mengartikan kata-kata sulit dengan tepat

b.   Siswa dapat menyebutkan isi geguritan  dengan tepat

c.    Siswa dapat menyebutkan nilai moral dalam geguritan

 

Soal

1.    Apa undheraning gagasan geguritan ing dhuwur?

2.    Terangna tegese tembung-tembung iki!

a.    gotong royong

b.   kodrat

c.    prapteng

d.   telenging nala

e.    sepi ing pamrih rame ing gawe

3.    Tulisna  isine geguritan

4.    Sebutna bebuden luhur kang kamot ing geguritan!

5.    Apa wae pigunane gotong royong iku?

Kunci

1.     Gotong royong/gotong royong

2.     Tegesipun tembung:

a.    nyambut gawe bebarengan

b.    pepesthen, takdir

c.    tekan

d.    jroning ati

e.    Nyamput gawe kanthi mempeng lan ora ngarep-arep pituwas /sembulih

3.      Isinipun : Sampun dados kodratipun bilih gesang ing donya menika tansah   gumantung tiyang sanes.Gotong royong kedah katindakaken kanthi manah  iklas kanthi semboyan sepi ing pamrih rame ing gawe Kanthi makaten sedaya pakaryan saged rampung kanthi slamet Pakaryan ingkang katindakaken kanthi iklas badhe nuwuhaken karukunan lan katentreman

4.      Kita kedah nengenaken kegotong royongan kangge nggayuh karukunan lan katentreman

5.      Pigunanipun gotong royong antawisipun kangge njagi/ memetri : Karukunan, silaturahmi, katentreman, kasalarasan, persamaan derajad, lsp

Pedoman Penilaian   

1.      Soal nomor 1 skor maksimal 2

2.      Soal nomor 2 skor maksimal 5

3.      Soal nomor 3 skor maksimal 5

4.      Soal nomor 4 skor maksimal 4

5.      Soal nomor 5 skor maksimal 4

Jumlah skor ideal 20

Rentang Nilai 10 – 100

NILAI AKHIR =  Perolehan Skor             X       Skor   (100)     Ideal  = ………

Skor Maksimum (20)

 

Mengetahui                                                                              Wonosari, 16 Juli 2013

Kepala Sekolah                                                                        Guru Mata Pelajaran

 

                                                                                                    

 

………………..                                                                      ………………….

                                    

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s